Negatywna ocena zmian w dostępie do dokumentacji medycznej

20 marca 2017

Senat poparł zmiany ustawy o dostępie do dokumentacji medycznej. Na mocy tej regulacji informację o stanie zdrowia pacjenta i rokowaniach można będzie uzyskać m.in. od pielęgniarki. W ocenie lekarzy jest to niedopuszczalne.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza, ale także od innych pracowników medycznych (np. ratowników medycznych i pielęgniarek). W opinii kardiologa prof. Jerzego Sadowskiego grozi to chaosem informacyjnym.
– Takich informacji powinien udzielać tylko lekarz prowadzący, który najlepiej zna przebieg choroby pacjenta lub ordynator – mówi podyplomie.pl.
Tę opinię podziela pulmonolog prof. Anna Doboszyńska, która zaznacza, że pielęgniarki mają do wykonania inne zadania. Podczas pełnionego dyżuru nie mają styczności z pełną dokumentacją i nie powinny mieć.
– To lekarz zarządza dokumentacją medyczną i nie wyobrażam sobie, w jaki sposób inny personel medyczny mógłby mieć do niej dostęp. Informacje, o których jest mowa powinien przekazywać jedynie lekarz – zaznacza w rozmowie z podyplomie.pl prof. Anna Doboszyńska.
Do zmian uchwalonych przez Senat ustosunkują się teraz posłowie. Zgodnie ze zmianami, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Jest to doprecyzowanie przepisów, na podstawie których obecnie zezwala się na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii budzi wątpliwości.
Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta.
Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
W przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy, (czyli okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych). Po zakończeniu działalności leczniczej przez placówkę (np. z powodu jej likwidacji) dokumentację medyczną przejmie podmiot leczniczy, który przejął jej zadania. W nowelizacji przewidziano kary finansowe dla placówek medycznych, które nie zabezpieczą dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować