Zagadki pewnej recepty

13 czerwca 2018

Jak prawidłowo wystawić receptę? – takie zadanie z wieloma niewiadomymi próbują rozwiązać nie tylko lekarze, lecz także NFZ.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o wskazanie prawidłowego sposobu wystawiania recept zgodnego z nowymi przepisami. Jak zaznacza w piśmie skierowanym do resortu, nowe przepisy wywołują liczne pytania lekarzy i aptekarzy.

Co budzi wątpliwości? Jedno z pytań dotyczy recept na preparaty o statusie RP z grupy IIN, IIIP, IVP, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. – Czy recepty pełnopłatne na preparaty o statusie RP z grupy IIN, IIIP, IVP powinny zawierać numer recepty nadawany przez OW? – zadaje resortowi pytanie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.

Wyjaśnień wymaga też kwestia ubiegania się świadczeniodawców, którzy nie mają z Funduszem podpisanej umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, o nadawanie unikalnych numerów identyfikujących recepty Rpw dla osób uprawnionych u siebie zatrudnionych. – Czy oddział wojewódzki Funduszu powinien umożliwić komercyjnym podmiotom leczniczym (bez kontraktu z NFZ) pobieranie zakresów numerycznych dla recept Rpw? – pada kolejne pytanie.

Niejasna jest także sytuacja dotycząca druków recept i przepisów przejściowych. Fundusz pyta, czy w treści rozporządzenia w sprawie recept sformułowanie „druków recept” dotyczy samych formularzy (wzór recepty określony w rozporządzeniu), czy też może wydrukowanych gotowych dokumentów z danymi podmiotów, lub też osób uprawnionych, które aktualnie nie posiadają wszystkich elementów wymaganych zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego?

– Ze względu na narastający problem odmowy realizacji recept w aptekach konieczne jest rozwiązanie powstałych wątpliwości oraz określenie jednolitego sposobu postępowania – podkreśla w piśmie do ministra zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. 2018 poz. 745) weszło w życie 18 kwietnia br. Odpowiedzi na zadane pytania opublikujemy, kiedy tylko otrzymamy je z MZ.

 

INK