Rejestracja praktyk lekarskich po nowemu

06 sierpnia 2018

Od sierpnia obowiązują nowe wzory oświadczeń składanych przez lekarzy rejestrujących praktyki lekarskie.

1 sierpnia br. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Z uwagi na to, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nie uwzględnia tej nowelizacji, konieczne jest, aby lekarz składający elektronicznie wniosek o rejestrację praktyki lub zmianę wpisu wydrukował oświadczenie, które udostępnia na swojej stronie Śląska Izba Lekarska, podpisał je i dołączył w formie skanu do wniosku.
(http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2004-nowe_oswiadczenie_skladane_przez_lekarzy_rejestrujacych_praktyki_lekarskie).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej lekarz, który składa wniosek do RPWDL, obowiązany jest złożyć oświadczenie następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3. Nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
4. Nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”.

Przypomnijmy też, że lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności uzyskać wpis do RPWDL prowadzonego przez izbę lekarską.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować