Czy rasa i pochodzenie etniczne mają wpływ na ciężkość zachorowania na grypę?

CDC opublikowało analizę różnic rasowych i etnicznych w trzech kategoriach ciężkich następstw grypy, w tym: częstości hospitalizacji związanych z grypą, przyjęć na OIT i zgonów w szpitalu. Badanie obejmowało 10 sezonów – od 2009-10 do 2018-19.

CDC opublikowało analizę różnic rasowych i etnicznych w trzech kategoriach ciężkich następstw grypy, w tym: częstości hospitalizacji związanych z grypą, przyjęć na OIT i zgonów w szpitalu. Badanie obejmowało 10 sezonów – od 2009-10 do 2018-19.

Wykazano, że wszystkie z tych ciężkich skutków grypy były częstsze wśród kilku mniejszości rasowych i etnicznych w porównaniu z białymi osobami niebędącymi Latynosami. Uwzględniając wiek, wśród osób czarnoskórych obserwowano najwyższy wskaźnik hospitalizacji związanych z grypą we wszystkich 10 sezonach, kolejnymi bardziej narażonymi grupami byli Indianie amerykańscy, rdzenni mieszkańcy Alaski oraz osoby pochodzenia latynoskiego.

Największe różnice obserwowano w najmłodszych grupach wiekowych, dzieci w wieku 0-4 lat z grup narażonych były hospitalizowane 4x częściej.

Przebieg grypy wymagający hospitalizacji, przyjęcia na OIT czy zakończony zgonem u dzieci Indian amerykańskich i dzieci rdzennych mieszkańców Alaski był 3,0-3,5 razy częstszy niż u dzieci białych. Wśród dzieci rasy czarnej wskaźniki były 2,2-3,4 razy wyższe, a wśród dzieci latynoskich 1,9-3,0 razy wyższe niż dla dzieci białych. Różnice w częstości hospitalizacji, przyjęć na OIT i zgonów wewnątrzszpitalnych zmniejszały się wraz z wiekiem. Niewiele było różnic w odsetku ciężkich przebiegów grypy u dorosłych w wieku 75 lat i starszych w grupach rasowych/etnicznych.

Badanie to wykazało również, że osoby żyjące na obszarach o wysokim ubóstwie były bardziej narażone na poważne skutki grypy, co sugeruje, że status społeczno-ekonomiczny może być czynnikiem przyczyniającym się do wyższych wskaźników hospitalizacji związanych z grypą w tych grupach. Dodatkowo badania z 2011 r. wykazały, że osoby pochodzenia latynoskiego były bardziej narażone na wirusy grypy niż osoby białe niebędące Latynosami z powodu wykonywanej pracy, która często wiązała się z interakcją publiczną, lub z powodu gromadnego trybu życia i zamieszkiwania z wieloma osobami. Badanie pokazuje więc jak ważne jest propagowanie i zapewnienie dostępu do szczepionek w grupach o niskim statusie ekonomicznym.