Kto jest szczególnie zagrożony zapaleniem mięśnia sercowego w przebiegu grypy?

Ostre zapalenie mięśnia sercowego jest poważnym powikłaniem grypy.

Ostre zapalenie mięśnia sercowego jest poważnym powikłaniem grypy.

Chociaż aktualne doniesienia sugerują, że subkliniczne jego postacie mogą być przemijające. Jednak objawowe zapalenie mięśnia sercowego uważane jest za przyczynę nawet jednej trzeciej nagłych zgonów pacjentów z grypą. W grudniu 2020 w jednym z czasopism Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ukazało się badanie, które miało wyodrębnić grupy ryzyka zachorowania i zgonu z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego w przebiegu infekcji wirusem grypy. W populacji objętej badaniem zapalenie mięśnia sercowego rozpoznano u 2430 pacjentów (0,2%) hospitalizowanych z powodu grypy w USA w latach 2003-2017. Mediana wieku wynosiła 60 lat (o 8 lat mniej w porównaniu z grupą pacjentów, którzy nie rozwinęli ostrego zapalenia mięśnia sercowego). Niezależnymi predyktorami zapalenia mięśnia sercowego były: wiek (skorygowany iloraz szans [aOR]:0,98; 95% CI:0,98-0,99), płeć męska (aOR:1,21; 95% CI:1,01-1,46), wynik wskaźnika wielochorobowości Elixhausera ≥3 (aOR:1,34 ; 95% CI: 1,07-1,7), koagulopatia (aOR:1,67; 95% CI:1,29-2,17), wada zastawkowa (aOR:1,5; 95% CI:1,07-2,1), nieprawidłowa utrata masy ciała (aOR:1,7; 95 % CI:1,23-2,35) oraz zidentyfikowanie wirusa grypy H1N1 2009 (aOR:4,79; 95% CI:1,51-1,24). Niezależnymi predyktorami zgonu pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy powikłanej zapaleniem mięśnia sercowego były: wiek (aOR:1,04; 95% CI: 1,01-1,06), udar niedokrwienny (aOR:11,16; 95% CI: 1,57-79,49), wstrząs (aOR:61,1; 95% CI:11,88-314,3), niewydolność nerek (aOR:3,56; 95% CI:1,2-10,55), koagulopatia (aOR:2,62; 95% CI:1,04-6,6) i zaburzenia elektrolitowe (aOR:3,19; 95% CI: 1,07-9,47). Chorzy na grypę, u których rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego, są młodsi niż osoby bez zapalenia mięśnia sercowego i wymagają większej ilości specjalistycznych interwencji (ECMO, kontrapulsacja wewnątrzaortalna), dłużej pozostają w szpitalu i gorzej rokują (obserwuje się czterokrotnie wyższe ryzyko zatrzymania krążenia i dwukrotnie wyższą śmiertelność w porównaniu do pacjentów chorujących tylko na grypę).


Wyniki tego badania pokazują, że powikłania pogrypowe stanowią poważny problem, szczególnie w grupie pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi i w podeszłym wieku. Kolejny raz potwierdzają się znane do tej pory czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, dlatego nadal należy przekonywać pacjentów do szczepienia, które w znacznym stopniu zapobiega rozwijaniu się tych powikłań.