Rekomendacje leczenia pacjentów zakażonych HIV – miejsce terapii dwulekowej

Farmakoterapia

Rekomendacje leczenia pacjentów zakażonych HIV – miejsce terapii dwulekowej

dr n. med. Magdalena Witak-Jędra

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Witak-Jędra

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych

i Nabytych Niedoborów Immunologicznych,

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

Small witak j%c4%99dra magdalena opt

dr n. med. Magdalena Witak-Jędra

  • Cele leczenia antyretrowirusowego u pacjentów zakażonych HIV i czynniki, które trzeba uwzględnić przy wyborze terapii
  • Zalecane schematy leczenia antyretrowirusowego trzy- i dwulekowe
  • Optymalizacja leczenia dzięki stosowaniu terapii dwulekowej (redukcja liczby przyjmowanych leków, a przez to ich toksycznego działania, mniejsze ryzyko działań niepożądanych i obniżenie kosztów)

Wdrożenie leczenia antyretrowirusowego (ARV – antiretroviral) zmieniło całkowicie naturalny przebieg zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus). Choroba dotychczas nieuleczalna stała się schorzeniem przewlekłym, z możliwością dobrego kontrolowania jego przebiegu. Nadrzędnym celem leczenia ARV jest uzyskanie supresji wirusologicznej (wiremia HIV RNA <50 kopii/ml) oraz odbudowy immunologicznej (wzrost liczby bezwzględnej oraz odsetka limfocytów T CD4). Aktualnie leczenie ARV jest zalecane u wszystkich osób zakażonych HIV, a schematy terapii powinny być zindywidualizowane. Podstawową zasadą leczenia ARV było stosowanie trzech leków z dwóch różnych grup, natomiast w ostatnich latach pojawiła się nowa strategia postępowania – terapia dwulekowa.

Epidemiologia zakażenia HIV/AIDS i zarys historii leczenia ARV

Od początku trwania epidemii zakażenia HIV minęło już ponad 40 lat. O ile początkowo wydawało się, że choroba dotyczy tylko nielicznych, wynalezienie w 1985 r. testu immunoenzymatycznego (ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay) pozwoliło na zbadanie zakresu i ewolucji epidemii zakażeń HIV najpierw w USA, a następnie w innych krajach. Z biegiem lat okazało się, że jest to pandemia zagrażająca milionom ludzi na całym świecie1,2.

Według danych epidemiologicznych opublikowanych przez World Health Organization (WHO) oraz Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) na koniec 2020 r. na świecie żyło około 37,7 mln ludzi zakażonych HIV, z czego 53% stanowią kobiety i dziewczynki. Szacuje się, że ok. 0,7% ludzi w wieku 15-49 lat żyje z HIV, choć ciężar epidemii nadal znacznie się różni w zależności od regionu czy kraju występowania. Według WHO region afrykański pozostaje najbardziej dotknięty chorobą – prawie 1 na 25 dorosłych (3,6%) żyje z HIV, co stanowi ponad dwie trzecie osób żyjących z tym zakażeniem na całym świecie2,3.

W 2020 r. odnotowano 1,5 mln nowych zakażeń HIV; liczba ta zmniejszyła się o 53% w porównaniu ze szczytem odnotowanym w 1997 r. i o 31% w porównaniu z 2010 r. W danych epidemiologicznych podkreśla się redukcję liczby nowych zakażeń HIV oraz zgonów związanych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS – acquired immunodeficiency syndrome), a najważniejszym czynnikiem decydującym o tym jest większy dostęp do diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego (według stanu z 30.06.2021 r. z terapii antyretrowirusowej korzystało 28,2 mln osób – 73% zakażonych HIV w porównaniu z 2010 r., kiedy było to 7,8 mln, i w porównaniu z 2015 r. – 17 mln, 46%)2,3.

W Polsce od początku trwania epidemii (1985 r.) do 31 grudnia 2020 r. potwierdzono 26 486 zakażeń HIV, z czego u 3815 osób stwierdzono AIDS. Na koniec października 2021 r. leczeniem ARV objętych było około 14 326 pacjentów, w tym 96 dzieci4,5.

Na początku epidemii HIV/AIDS, kiedy nie poznano jeszcze wirusa powodującego AIDS, nie dysponowaliśmy lekami ARV, a ponadto technicznie trudne było poszukiwanie leków działających bezpośrednio na HIV. Pierwszym (1987 r.) zarejestrowanym lekiem antyretrowirusowym blokującym replikację tego wirusa była azydotymidyna (AZT; nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy [NRTI – nucleoside reverse transcriptase inhibitor]). Z jednej strony lek ten budził nadzieję na powstrzymanie choroby, z drugiej jednak powodował wiele działań niepożądanych (m.in. bóle mięśni, bóle głowy, bezsenność, nudności oraz znaczne obniżenie stężenia hemoglobiny) – szczególnie w dawkach stosowanych początkowo, a ponadto jego przyjmowanie stwarzało wiele trudności (konieczność przyjmowania dawek w nocy, ze znaczną ilością płynu). W kolejnych badaniach wykazano, że stosowanie azydotymidyny powoduje krótkotrwałą poprawę ciężkiego stanu pacjenta, natomiast nie zmienia przebiegu klinicznego zakażenia, zwłaszcza jeśli lek podawano osobom z bezobjawową infekcją z poziomem limfocytów CD4 >350/µl – działo się tak głównie z powodu ewolucji lekooporności wirusa6,7.

Bardzo szybko pojawiały się kolejne leki z grupy NRTI, ale także nowe grupy leków hamujące zarówno replikację, uwalnianie się wirusów potomnych z komórek zakażonych, jak i wnikanie do komórek docelowych. Wkrótce okazało się jednak, że pojedynczy lek nie jest w stanie trwale zahamować namnażania HIV. Po kilku miesiącach spektakularnych wyników terapii HIV zmieniał się, selekcjonując mutacje lekooporności, co w nieunikniony sposób prowadziło do utraty skuteczności leczenia.

Pierwszą skojarzoną terapię HIV wprowadzono w 1996 r. Rok ten datuje początek ery intensywnej terapii antyretrowirusowej (HAART – highly active antiretroviral therapy). W kolejnych latach leczenie HAART otrzymywała coraz większa liczba pacjentów, w większości były to osoby z krajów rozwiniętych z uwagi na wysokie koszty terapii. Ponadto kolejne badania pokazywały, że nie jest możliwe całkowite wyeradykowanie wirusa z organizmu osób zakażonych, jego replikacja stale utrzymuje się na niskim poziomie8-10 i rozpoczęte leczenie musi być prowadzone do końca życia. HAART jest schematem leczenia zazwyczaj obejmującym kombinację trzech lub więcej leków przeciwretrowirusowych. Można ją również nazwać terapią antyretrowirusową (ART – antiretroviral therapy) lub skojarzoną terapią antyretrowirusową (cART – combination ART). Podstawę HAART stanowi jednoczesne podawanie różnych leków, które hamują replikację wirusa na dwóch etapach tego procesu, tak że propagacja wirusa z opornością na jeden czynnik zostaje zahamowana przez działanie dwóch pozostałych.

Osoby zakażone HIV, szczególnie w kontekście przewlekłej terapii antyretrowirusowej, są narażone na rozwój wielu działań niepożądanych, m.in. zaburzeń czynności nerek, przewodu pokarmowego, wątroby, układu krążenia (prowadzących do chorób sercowo-naczyniowych), a także powikłań metabolicznych spowodowanych bezpośrednim działaniem wirusa, co jest jednym z kluczowych problemów w przypadku tej grupy chorych. Dodatkowo coraz lepsza skuteczność wirusologiczna i immunologiczna leczenia ARV oraz wydłużający się czas życia pacjentów powodują konieczność dokładnego monitorowania działań niepożądanych leków antyretrowirusowych oraz działań długofalowych, które mogą się przyczyniać do rozwoju chorób przewlekłych11,12.

Small 1360

Rycina 1. Osoby kwalifikujące się do leczenia antyretrowirusowego zgodnie z wytycznymi World Health Organization wydawanymi w kolejnych latach2

W czasie trwania pandemii HIV wytyczne leczenia antyretrowirusowego znacząco się zmieniały w związku z uzyskiwanymi wynikami kolejnych badań klinicznych oraz wzrostem doświadczenia ekspertów zajmujących się leczeniem pacjentów z zakażeniem HIV. Rekomendacje leczenia powstawały m.in. w USA, ich autorami byli eksperci Department of Health and Human Services (DHHS), i w Europie sygnowane przez European AIDS Clinical Society (EACS). W rekomendacjach WHO promowano zróżnicowane podejście do wytycznych leczenia, w zależności od możliwości finansowych regionu (kraju), tak by można było osiągnąć maksymalne korzyści przy ograniczonych środkach13. Powstały też grupy eksperckie w poszczególnych krajach, co wynikało z konieczności dostosowania zaleceń ogólnych do możliwości każdego państwa (ekonomicznych, laboratoryjnych, farmaceutycznych). Pierwsze polskie rekomendacje powstały w 2006 r. i są uaktualniane co roku. Od początku tworzenia zaleceń eksperci zadawali sobie pytanie: kiedy należy rozpocząć leczenia antyretrowirusowe? Jego włączenie niosło pewne korzyści, ale także – co już zostało wspomniane – ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leków oraz niedogodności związane z ich przyjmowaniem, rozwój lekooporności oraz transmisję wirusów lekoopornych. Na rycinie 1 można prześledzić, jak zgodnie z rekomendacjami WHO zmieniały się wytyczne leczenia pacjentów zakażonych HIV. Widać stopniowo podwyższający się próg poziomu komórek CD4 będący wskazaniem do leczenia antyretrowirusowego u pacjentów bez objawów. Należy podkreślić, że od początku wprowadzenia HAART należało leczyć wszystkich pacjentów z objawami, u których występowały symptomy związane z niedoborem odporności oraz choroby definiujące AIDS.

Początkowo w tworzonych zaleceniach podawane były grupy leków i ich przedstawiciele, które należy stosować. Wraz z pojawianiem się nowych informacji dotyczących leczenia, poszczególnych leków oraz ich działań niepożądanych zaczęto podawać preferowane schematy terapii, leki, których nie należy łączyć, a część preparatów usuwano ze stosowania. Zaczęto zwracać uwagę na interakcje lekowe nie tylko pomiędzy poszczególnymi lekami antyretrowirusowymi, lecz także pomiędzy tymi lekami a innymi powszechnie dostępnymi preparatami. Kolejnym etapem rozwoju leczenia antyretrowirusowego była poprawa jakości życia pacjentów z HIV stosujących ART. Zastosowanie w ostatnich latach nowoczesnych leków ARV, które charakteryzują się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem, pozwala na leczenie pacjentów efektywnie pod względem wirusologicznym (utrzymanie poziomu wiremii HIV RNA <50 kopii/ml) i immunologicznym (zapobieganie destrukcji układu immunologicznego, a tym samym rozwojowi ciężkich zakażeń oportunistycznych, nowotworów)14,15.

Cele leczenia antyretrowirusowego u pacjentów z zakażeniem HIV to:

  • zmniejszenie ilości wirusowego RNA w osoczu (zahamowanie replikacji HIV)
  • poprawa wydolności układu odpornościowego (odbudowa immunologiczna)
  • redukcja zachorowalności i śmiertelności (choroby związane z AIDS)
  • poprawa jakości życia
  • zapobieganie przenoszeniu HIV na innych (partnerów seksualnych, partnerów dzielących igły, z matki na niemowlę)
  • przeciwdziałanie lekooporności.

Wybór opcji terapeutycznej

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) przy wyborze pierwszego schematu leczenia antyretrowirusowego istotne znaczenie mają: