Nie takie rzadkie, jak myślano

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego to choroba niedoceniana i uznawana za rzadką. Z tego względu, a także z uwagi na nieswoiste objawy, często przypisywane innym zaburzeniom gastroenterologicznym, na diagnozę czeka się niekiedy i kilka lat. Tymczasem z niedawnych, szwedzkich badań wynika, że ta przyczyna wodnistych stolców dotyka nawet 1 na 115 kobiet i 1 na 286 mężczyzn z krajów wysoko rozwiniętych. W populacji powyżej 65 roku życia szacuje się, że może odpowiadać nawet za 20% przewlekłych biegunek połączonych z utrudnieniami w trzymaniu stolca. Wśród przyczyn choroby wymienia się spaczoną odpowiedź układu odpornościowego na zaburzenia mikrośrodowiska jelitowego, ale także predyspozycje genetyczne. 

Pacjenci mogą długo pozostawać bez właściwego leczenia, gdyż do postawienia rozpoznania potrzebna jest mikroskopowa ocena próbek tkanki jelita grubego. Tymczasem w badaniu kolonoskopowym obraz okrężnicy jest niemal prawidłowy. 

Podstawę terapii stanowi usunięcie możliwych czynników wywołujących objawy i podawanie budezonidu. W przypadkach opornych na takie leczenie nadzieję dają nowe leki biologiczne oraz immunosupresyjne.


Piśmiennictwo:

1. Burke KE, D'Amato M, Ng SC, Pardi DS, Ludvigsson JF, Khalili H. Microscopic colitis. Nat Rev Dis Primers. 2021 Jun 10;7(1):39. doi: 10.1038/s41572-021-00273-2. PMID: 34112810.