Poradnia nie obciąży lekarza kosztami zlecanych przez niego badań

500 tys. zł kary za niezastosowanie się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

Zobowiązywanie lekarza, aby ponosił koszty zlecanych pacjentowi badań narusza zbiorowe prawa pacjenta – uznał Rzecznik Praw Pacjenta.
Po doniesieniach medialnych rzecznik Bartłomiej Chmielowiec zbadał sytuację w jednej z placówek medycznych z województwa mazowieckiego udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczeń tych udzielają lekarze, którzy (na podstawie postanowień umownych) ponoszą koszty zleconych pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Rzecznik stwierdził, że taka praktyka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością (art. 6 ust. 1 i art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) – z kilku powodów.
Zdaniem rzecznika tego rodzaju zapisy w umowach z lekarzami nie powinny w ogóle się znajdować, gdyż koszty zlecanych pacjentom badań powinna pokrywać placówka medyczna  (§ 12 ust. 6 zd. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 15 ust. 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 182/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
Co istotne, Rzecznik Praw Pacjenta ustalił też, że w tej sprawie lekarze nie są podwykonawcami świadczeniodawcy, w myśl przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale wykonują u tego świadczeniodawcy zawód.
Placówki medyczne tłumaczyły, że jeżeli lekarz zleci wykonanie u pacjenta badań – udzieli tym samym wyżej wycenionego świadczenia, dzięki czemu otrzyma także wyższe wynagrodzenie. Według ustaleń rzecznika nie zawsze jednak tak będzie i zlecanie pacjentowi kolejnych badań może skutkować pomniejszeniem wynagrodzenia lekarza.
Dodatkowo, w ocenie Bartłomieja Chmielowca, samo brzmienie zapisów w umowach ma negatywny wydźwięk i może mieć wpływ na decyzję lekarza co do wykonania u pacjenta określonych badań. Skoro lekarz zobowiązywał się do poniesienia kosztów wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, przeprowadzonych w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, to zdecydowanie może wywołać u niego przekonanie, że jego wynagrodzenie będzie pomniejszone, w wyniku większej liczby zlecanych badań.
Zdaniem rzecznika postanowienia umowne, obciążające lekarzy kosztami zleconych pacjentom badań, nie powinny być stosowane. – Jest to nieprawidłowy sposób organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jego konsekwencją może być decyzja lekarza o powstrzymaniu się od zlecenia pacjentowi badań, które w świetle aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności powinny być wykonane, w obawie o pomniejszenie wysokości należnego lekarzowi wynagrodzenia – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec.
Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta nie można stawiać lekarza w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów – interesu jego własnego i interesu pacjenta. Warunki współpracy i realizacji świadczeń zdrowotnych powinny być w tym zakresie dla lekarza jasne.
Rzecznik Praw Pacjenta nakazał zaprzestanie stosowania wskazanej praktyki. Placówki, które się nie dostosują, muszą się liczyć z karą w wysokości do 500 tys. zł.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować