Ułatwienia w zakończeniu kwarantanny nie dla lekarzy

Samorząd lekarski przeciwny odrębnemu traktowaniu zawodów medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ma zastrzeżenia do przedstawionych przez resort zasad zwalniania z izolacji lekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny. Propozycje znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.
Przypomnijmy, że znajdujący się na etapie konsultacji społecznych projekt zakłada szereg ułatwień w zakończeniu kwarantanny.
Przewiduje jej zakończenie po 3 dniach w przypadku pacjenta bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi.
Kwarantanna może się także zakończyć po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 – w przypadku osoby bez objawów klinicznych.
Ale – jak zastrzeżono – jeśli chodzi o osoby wykonujące zawód medyczny, zwolniony z izolacji jest pacjent, u którego stwierdzono dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.
Według samorządu lekarskiego zapisy w obecnej formie mogą utrudniać pracownikom wykonującym zawody medyczne zakończenie izolacji w terminach rekomendowanych przez aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Mogą prowadzić do sytuacji, w której osoba niezakaźna w dalszym ciągu będzie podlegała izolacji.
W ocenie prezydium NRL brak jest przesłanek do odrębnego traktowania przedstawicieli zawodów medycznych i przedłużania czasu trwania izolacji aż do uzyskania dwóch ujemnych wyników badania RT-PCR w kierunku obecności SARS-CoV-2.
Ponadto – zwraca uwagę NRL w przyjętym 31 sierpnia stanowisku – według aktualnych wytycznych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) strategia oparta na testowaniu personelu medycznego, z bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegiem choroby, znajduje uzasadnienie wyłącznie w celu wcześniejszego powrotu do wykonywania zawodu.
NRL domaga się korekty zapisów.
Ponadto prezydium NRL apeluje o zmianę vacatio legis rozporządzenia, poprzez jego maksymalne skrócenie. Zwraca uwagę, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni. Jeżeli ważny interes państwa tego wymaga i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. – Mając na względzie tysiące ludzi znajdujących się w izolacji oraz kwarantannie i – co za tym idzie – problemy kadrowe, które powodują ciągłe trudności z obsadą dyżurów i zapewnieniem odpowiedniej liczby personelu do nadal wysokiej liczby zakażeń SARS-CoV-2, nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia powinna wejść w życie jak najszybciej – apeluje NRL.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować