Bez zaznaczania odpłatności – jakich jeszcze zmian na receptach oczekują lekarze?

Samorząd lekarski postuluje nowe reguły przepisywania recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się od ministra zdrowia zniesienia obowiązku oznaczania poziomu odpłatności na recepcie.
Okazją do przypomnienia postulatu podnoszonego przez lekarzy jest planowane przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie recept. Znajdujący się obecnie na etapie konsultacji społecznych projekt wprowadza wiele zmian związanych z cyfryzacją w ochronie zdrowia, m.in ułatwiających realizację recepty transgranicznej czy przepływ danych między aptekami a NFZ.
Jednak wciąż wymaga się od lekarzy zaznaczenia na elektronicznej recepcie poziomu odpłatności. Ponadto ponoszą oni odpowiedzialność finansową w razie błędu.
– Postulat ten, mimo że nie może zostać uwzględniony w opiniowanym akcie prawnym, gdyż wymaga zmian ustawowych, to z racji jego wagi dla środowiska lekarskiego musi zostać przypomniany – zaznacza Naczelna Rada Lekarska w przedstawionym stanowisku.
Samorząd lekarski za nadmierny uznaje przewidziany w projekcie wymóg nanoszenia nadruku lub pieczątki na receptę wystawianą w postaci papierowej z danymi dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae oraz danych dotyczących osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty. W ocenie NRL wystarczającym wymogiem jest przewidziany w treści § 3 ust. 1 projektu wymóg zamieszczenia tych danych w sposób czytelny, trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty.
– Nie każda recepta papierowa z naniesionymi odręcznie ww danymi jest receptą nieczytelną. Tymczasem projektowane brzmienie § 3 ust. 2 rozporządzenia sprawi, że taka recepta, pomimo prawidłowości i czytelności naniesionych danych, nie będzie wystawiona zgodnie z rozporządzeniem, co będzie mogło skutkować problemem z jej realizacją – zaznacza NRL.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować