Doskonalenie zawodowe – resort szykuje zmiany

Samorząd lekarski o nowym projekcie

Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wymaga dopracowania – ocenia samorząd lekarski.
Samorząd po raz drugi przekazał swoje uwagi do projektu przygotowanego przez MZ. Do nowej wersji nadal ma zastrzeżenia. Wiele dotychczasowych uwag lekarzy w niej nie uwzględniono.
Przypomnijmy, że projekt m.in. poszerza katalog form aktywności zawodowej lekarzy, które  umożliwiają uzyskanie punktów edukacyjnych. Z aprobatą samorządu spotkała się proponowana rezygnacja z obowiązku dokonywania przez okręgową radę lekarską wpisu potwierdzającego liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym.
Rada NIL zwraca jednak uwagę, że poszczególne formy doskonalenia zawodowego przewidziane w projekcie, powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości.
Tylko w ten sposób można zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów przez okręgowe izby lekarskie, ograniczenie dowolności w kwalifikowaniu udokumentowanych przez lekarza form jego aktywności i właściwe ewidencjonowanie przebiegu doskonalenia zawodowego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.
Według samorządu, należałoby w szczególności doprecyzować wymogi dotyczące tych form doskonalenia zawodowego, które są podejmowane przez lekarzy poza granicami kraju. Punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia. W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej o akceptację kursu czy programu edukacyjnego. To spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Dlatego też należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów i programów edukacyjnych dla potrzeb realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.
Należy też doprecyzować zasady przyznawania punktów za prenumeratę czasopism oraz przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. Teraz jest niejasne, czy aby uzyskać wskazaną liczbę punktów wymagane jest, aby prenumerata każdego tytułu czasopisma lub przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego trwała przez cały okres rozliczeniowy.
We wcześniejszym stanowisku z 15 października 2020 r. wskazywano też, że uczestnicy takich form kształcenia jak kurs, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum powinni otrzymywać punkty edukacyjne tylko za te części  programu, które miały charakter edukacyjny lub merytoryczny. Natomiast nie powinno się uwzględniać przerw, sesji sponsorowanych i innych wydarzeń towarzyszących, które nie mają takiego charakteru. Dostrzegając jednak trudności, jakie mogą pojawiać się z godzinowym rozliczaniem programu tego rodzaju wydarzeń, zaproponowano wprowadzenie ograniczenia dotyczącego  maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za 1 dzień takiego wydarzenia.
Ponadto – zdaniem Rady NIL, punkty edukacyjne powinny być przyznawane również za uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej.
Samorząd lekarski podtrzymuje także stanowisko, że lekarz ma prawo realizować obowiązek doskonalenia zawodowego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego i powinien mieć możliwość przedstawienia okręgowej radzie lekarskiej dokumentów potwierdzających realizację tego obowiązku również po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Samorząd postuluje też dodanie przepisu stanowiącego o obowiązku wydania lekarzowi, na jego wniosek, certyfikatu potwierdzającego dopełnienie przez niego obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierającego informację o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych.
Ponadto z uwagi na epidemię, która spowodowała istotne ograniczenia w możliwości korzystania przez lekarzy z niektórych form doskonalenia zawodowego, właściwe jest dodanie przepisu uwzględniającego te ograniczenia. Zapis określałby sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w latach 2020 – 21.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować