Dermatopatologia

Przypadek mięśniakomięsaka gładkokomórkowego skóry: postać pierwotna czy wtórna?

Lek. med. Anna Wasążnik-Jędras1

Lek. med. Małgorzata Kołos1

Prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer2

1Zakład Patomorfologii CSK MSW w Warszawie

2Zakład Patomorfologii CSK MSW w Warszawie, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adres do korespondencji: Lek. med. Anna Wasążnik-Jędras, Zakład Patomorfologii CSK MSW, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel. 22 508 12 35, e-mail: a.wasaznik.jedras@gmail.com

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma) jest złośliwym nowotworem mezenchymalnym o różnicowaniu gładkomięśniowym. Rozwija się u pacjentów w średnim bądź starszym wieku, ale może również powstać u dzieci i młodych dorosłych. Częstość jego występowania szacuje się na 25 proc. wszystkich mięsaków tkanek miękkich. Guz umiejscawia się w różnorodnych lokalizacjach, stanowi m.in. dużą część mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej oraz dużych naczyń krwionośnych, jedynie w 14 proc. zajmuje skórę.[1-4]

Postacie skórna i podskórna mięśniakomięsaka gładkokomórkowego (cutaneous and subcutaneous leiomyosarcoma) określane są wspólną nazwą powierzchownych mięśniakomięsaków gładkokomórkowych (superficial leiomyosarcomas). Obydwa typy łączy budowa histologiczna, natomiast różni obraz makroskopowy i rokowanie.[4-9] Stanowią 2-3 proc. powierzchownych mięsaków tkanek miękkich.[5,6,10]

W obrębie skóry występować mogą zarówno zmiany o charakterze pierwotnym (primary cutaneous leiomyosarcoma), jak i wtórnym (secondary leiomyosarcoma) odpowiadające przerzutom mięsaka z innych lokalizacji.[5,6]

Nowotwory typu leiomyosarcoma definiowane są jako guzy gładkomięśniowe z obecnością atypii, martwicy skrzepowej i figur podziału, w tym nieprawidłowych.[1,2,11] Pomimo podobnego obrazu mikroskopowego i immunoprofilu charakteryzują się odmiennymi objawami i przebiegiem klinicznym oraz potencjałem biologicznym.[1,2]

Makroskopowo są wyraźnie odgraniczonymi, miękkimi guzami o wirowatym układzie na przekroju i barwie biało-szarawej bądź beżowej. Osiągają różne rozmiary, czasami znacznie powyżej 10 cm średnicy. Cechy naciekania, wylewy krwi, pola martwicy i zwyrodnienie torbielowate mogą być również obecne.[1-3]

Histologicznie złożone są z przeplatających się pęczków komórek wrzecionowatych, wykazujących cechy różnicowania gładkomięśniowego. Mogą tworzyć niejednolite mikroskopowo struktury, jak układy palisadowate, wiatraczkowate bądź typu hemangiopericytoma-like. W podścielisku widoczne bywają cechy włóknienia, szkliwienia bądź myksoidnego zwyrodnienia, a w guzach osiągających duże rozmiary – martwica skrzepowa. Rzadko w utkaniu leiomyosarcoma stwierdza się obecność ognisk niskozróżnicowanych, komponentu kostnego lub mięśniowoprążkowanego, komórek epitelioidnych, wielojądrowych typu osteoklastów czy obfitego odczynu zapalnego. Komórki guza charakteryzują się wydłużoną, eozynochłonną lub jasną cytoplazmą i cygarowatymi jądrami komórkowymi. Hiperchromazja i pleomorfizm jądrowy są zależne od stopnia dojrzałości guza. Cechy te zazwyczaj są dobrze widoczne, chociaż w niektórych przypadkach obecne są jedynie ogniskowo lub nie występują. Aktywność mitotyczna może być bardzo wysoka, znajdowane są atypowe figury podziału. Margines wzrostu może być rozprężający bądź naciekający.[1-4,7,11,12] Ze względu na opisaną morfologię wyróżniono następujące warianty leiomyosarcoma:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Superficial leiomyosarcomas

Powierzchowne mięśniakomięsaki gładkokomórkowe stanowią poniżej 5 proc. wszystkich mięsaków tkanek miękkich u dorosłych. Rozwijają się u pacjentów w piątej-siódmej dekadzie życia, [...]

Primary cutaneous leiomyosarcoma

Guz rozwija się z mięśni przywłośnych i mięśni gładkich otaczających gruczoły potowe, a w etiopatogenezie udział biorą prawdopodobnie urazy i radioterapia.[4-7,9,10,12] [...]

Primary subcutaneous leiomyosarcoma

Klinicznie prezentuje się jako raczej bezbolesny guz pokryty niezmienioną skórą, przesuwalny względem podłoża. Wywodzi się z mięśni gładkich naczyń krwionośnych, rozwija [...]

Secondary leiomyosarcoma

Leiomyosarcoma zaliczany jest do grupy mięsaków najczęściej dających przerzuty odległe do skóry, szczególnie okolicy głowy i pleców.[2,4] Szczególnym potencjałem metastatycznym odznaczają [...]

Diagnostyka różnicowa

Postać skórna leiomyosarcoma powinna być różnicowana z innymi guzami wrzecionowatokomórkowymi mogącymi występować w tej lokalizacji. Tabela 1 przedstawia zaproponowany przez autorów [...]

Opis przypadku

Przypadek dotyczy 50-letniej pacjentki, która zgłosiła się w marcu 2016 roku do Poradni Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSW [...]

Podsumowanie

1. Pomimo rzadkiego występowania guzów typu superficial leiomyosarcoma należy uwzględniać je w diagnostyce różnicowej łagodnych i złośliwych nowotworów wrzecionowatokomórkowych skóry.
Do góry