Wytyczne

Twardzina ograniczona – zasady diagnostyki i terapii

dr hab. n. med. Teresa Reduta

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Teresa Reduta

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

e-mail: treduta@umb.edu.pl

© 2021 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Omówienie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczących rozpoznawania i leczenia twardziny ograniczonej
  • Klasyfikacja morphea ułatwiająca wybór strategii postępowania
  • Badania diagnostyczne, leczenie miejscowe, ogólne, operacyjne oraz interwencje fizjoterapeutyczne

Twardzina ograniczona (LoS – localized scleroderma, morphea) jest chorobą tkanki łącznej o zróżnicowanym obrazie klinicznym. W odróżnieniu od twardziny układowej zajmującej narządy wewnętrzne LoS zajmuje skórę, rzadziej głębiej położone tkanki, prowadząc do powikłań. Obie formy, mimo podobieństw, stanowią odrębne jednostki chorobowe. Mogą współwystępować, jednak morphea nie przechodzi w twardzinę układową. Choroba stwarza często trudności diagnostyczne, co jest powodem opóźnień we wdrożeniu właściwego leczenia. Opracowania rekomendacji diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących tej jednostki chorobowej podejmują się różne towarzystwa naukowe – jednym z nich jest Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD)1.

Epidemiologia

LoS występuje w każdym wieku, częściej u osób rasy kaukaskiej, z 2-4-krotną przewagą kobiet2. Częstość występowania, podobna u dzieci i dorosłych, jest oceniana na 0,3-2,7/100 000 osób rocznie2,3. U 90% dzieci LoS rozpoznaje się między 2 a 14 r.ż., ze szczytem zachorowań między 6 a 9 r.ż. Opisywano również przypadki twardziny ograniczonej wrodzonej. U dorosłych morphea występuje najczęściej w piątej dekadzie życia3,4.

Etiopatogeneza

Etiologia LoS jest nieznana. W rozwoju schorzenia odgrywają rolę: podłoże genetyczne, zaburzenia immunologiczne i naczyniowe oraz czynniki środowiskowe. U chorych z morphea wykazano związek z allelami HLA-DRB1*0404 i HLA-B*37. Układ zmian zgodny z liniami Blaschko sugeruje skórny mozaicyzm3. Wykazano również udział czynników epigenetycznych5. Na autoimmunologiczne tło wskazuje występowanie u 10% dzieci z LoS oraz w rodzinie 10-30% pacjentów innych chorób autoimmunologicznych, m.in. bielactwa, łysienia plackowatego, młodzieńczego zapalenia stawów, choroby Hashimoto, cukrzycy typu 1, tocznia rumieniowatego. U 30-70% chorych z LoS wykrywa się przeciwciała przeciwjądrowe ANA (najczęściej przeciwhistonowe [AHA – antihistone antibodies] i przeciw jednoniciowemu DNA [ssDNA – single stranded DNA])3,6. We wczesnych ogniskach morphea stwierdza się zmiany w naczyniach skóry – przerost perycytów i wzrost gęstości kapilar. W patogenezie choroby przypisuje się również rolę czynnikom zewnętrznym, takim jak urazy, infekcje, leki (m.in. bleomycyna, witamina K, L-5-hydroksytryptofan, inhibitory TNF-α). Rola zakażenia Borrelia burgdorferi przez wiele lat była przedmiotem dyskusji, w świetle aktualnych badań nie znajduje potwierdzenia6,7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja

Istnieje pewna niejednoznaczność polskiej terminologii dotyczącej twardziny ograniczonej, ponieważ zarówno słowo „limited” określające jedną z dwóch postaci twardziny układowej (limited systemic sclerosis), [...]

Obraz kliniczny

Obraz kliniczny zależy od postaci LoS i okresu choroby.

Diagnostyka

W ustaleniu rozpoznania LoS istotne znaczenie mają wywiad i dokładne badanie dermatologiczne pozwalające określić postać twardziny, jej aktywność i stopień nasilenia objawów. Zespół dermatologów [...]

Leczenie twardziny ograniczonej

Jak dotąd nie ma przyczynowego leczenia LoS. Wybór metody terapeutycznej zależy od okresu choroby, postaci klinicznej i rozległości zmian. Celem leczenia w stadium [...]

Podsumowanie

Twardzina ograniczona jest schorzeniem o niejednorodnym obrazie klinicznym, co powoduje często trudności diagnostyczne i przyczynia się do opóźnienia leczenia. W przypadku ciężkich postępujących postaci [...]

Do góry