Karta przebiegu ciąży

dr n. med. Agnieszka Konieczna1
dr n. praw. Radosław Tymiński2

1Specjalista ginekologii i położnictwa, www.medfemina.pl

2Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Opieka nad kobietą w trakcie ciąży jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem.

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (rozporządzenie w sprawie standardów) osobami uprawnionymi do sprawowania opieki nad ciężarną są: lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa; lekarz z I stopniem specjalizacji z ginekologii i położnictwa; lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz położna.1

Każda z wyżej wymienionych osób, sprawując opiekę nad ciężarną, jest prawnie zobowiązana do prowadzenia karty przebiegu ciąży.2 Wymagania odnoszące się do treści karty przebiegu ciąży (potocznie: karty ciąży) są uregulowane w dwóch rozporządzeniach Ministra Zdrowia: z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,3 oraz z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.4

Zgodnie z tymi rozporządzeniami w karcie przebiegu ciąży muszą być zawarte trzy rodzaje informacji:

  • informacje, które muszą być zawarte w każdej dokumentacji medycznej (tab. 1)
  • informacje o ogólnym stanie zdrowia (tab. 2)
  • informacje o poradach ambulatoryjnych oraz wizytach domowych (tab. 3).

Analizując dane – które muszą znajdować się w karcie przebiegu ciąży – z punktu widzenia medycznego, trzeba zwrócić uwagę, że są to informacje istotne dla prawidłowego prowadzenia ciąży i zakwalifikowania ciężarnej do ukończenia ciąży w ośrodku o ...

Do góry