Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (12): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W oczekiwaniu na nowy rok i zmiany, które przyniesie, w wolnych chwilach warto również zajrzeć do ostatniego w bieżącym roku numeru Kardiologii po Dyplomie. W tym świątecznym numerze poruszono bowiem kilka interesujących tematów.

Na początek dwa artykuły poświęcone zawałom serca w dwóch grupach wiekowych: u osób młodych oraz w podeszłym wieku. Zawał serca u osób przed 45 rokiem życia nie jest rzadkością i dotyczy zazwyczaj osób obciążonych dziedzicznie, a także palących papierosy. U młodych kobiet skojarzenie palenia tytoniu ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych jest silnym czynnikiem usposabiającym do wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. Artykuł prof. Zdzisławy Kornacewicz-Jach z zespołem ze Szczecina przedstawia przegląd danych piśmiennictwa dotyczących czynników sprzyjających wystąpieniu zawału serca w młodym wieku, jego symptomatologii oraz przedstawia przyczyny zawałów bez zmian miażdżycowych w koronarografii. Drugi artykuł, autorstwa zespołu prof. Krzysztofa Żmudki z Krakowa, opisuje specyfikę symptomatologii, wyników diagnostycznych i stosowanej terapii u osób w podeszłym wieku z ostrym zespołem wieńcowym.

Powszechnie znane i oceniane są czynniki rokownicze u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. W artykule dr Ewy Ciesiółki i dr hab. Ewy Straburzyńskiej-Migaj dowiemy się o nowym, tanim i łatwym w codziennym użyciu, wartościowym wskaźniku rokowniczym, którym jest anizocytoza erytrocytów wyrażona wskaźnikiem rozkładu ich objętości (RWD).

Coraz lepiej radzimy sobie z leczeniem chorych na nadciśnienie tętnicze, mając do wyboru duży arsenał leków, a także nowe metody niefarmakologiczne. Nierzadko więcej kłopotów sprawiają nam chorzy z przewlekłym niedociśnieniem. To ważne zagadnienie, z interesującym opisem patofizjologii i możliwościami terapii niedociśnienia samoistnego oraz hipotonii ortostatycznej, przedstawiają prof. Jerzy Głuszek i dr Teresa Kosicka z Poznania.

Prof. Zofia Bilińska z Instytutu Kardiologii z Warszawy jest autorką opracowania dotyczącego ważnego i często niełatwego problemu leczenia chorych z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego. Artykuł zawiera informacje o badaniach mających zidentyfikować patogen lub mechanizm patofizjologiczny zapalenia oraz o sposobach rekomendowanego leczenia i metodach leczenia eksperymentalnego. Pamiętajmy, że stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest niewskazane.

Osoby z chorobą nowotworową są coraz częściej leczone również na oddziałach kardiologicznych. Są przyjmowane najczęściej z powodu ostrego zespołu wieńcowego związanego lub niezwiązanego bezpośrednio z chorobą nowotworową. Często przyczyną dolegliwości wieńcowych jest znacząca anemizacja. Drugą grupę stanowią chorzy z niewydolnością serca, która jest efektem stosowania chemioterapii. Grupa autorów z kilku ośrodków przedstawia powikłania sercowo-naczyniowe u chorych z chłoniakiem nieziarniczym, ilustrując je obrazami echokardiograficznymi.

W EchoporadzieEchoszaradzie królują dziś wady wrodzone. Zachęcam także do przeczytania doniesień z ostatniego miesiąca, a dowiemy się m.in., czy warto wykonywać kontrolę progu defibrylacji w czasie implantacji ICD, czy należy kontrolować aktywność płytek krwi u chorych poddawanych PCI.

W imieniu Redakcji Kardiologii po Dyplomie życzę naszym Czytelnikom, autorom artykułów oraz Radzie Naukowej przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w duchu radości i miłości oraz wielu miłych chwil i sukcesów w Nowym 2013 Roku.

Do góry