Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (3): 66-71

Nowe zalecenia WHO dotyczące spożycia sodu i potasu

Marcowe Doniesienia rozpoczynamy od nowych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (World Heath Organization, WHO) dotyczących spożycia soli i potasu wśród dorosłych. Zalecają one spożycie mniejszej ilości soli i określają minimalną zawartość potasu w codziennej diecie w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca i udarów mózgu.

Według nowych wytycznych dorośli powinni spożywać mniej niż 2 g sodu (lub 5 g soli ) i co najmniej 3,51 g potasu dziennie. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na wysoką zawartość sodu w produktach przetworzonych, takich jak chleb, przetwory mięsne czy kostki rosołowe.

Zalecenia WHO dotyczące spożycia soli są zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącymi zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej, według których zalecana ilość spożywanej soli również nie powinna przekraczać 5 g na dobę. Dodatkowo wytyczne ESC podają, że optymalne spożycie może wynosić tylko ok. 3 g soli dziennie.

http://www.who.int

Rywaroksaban w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych pacjentów hospitalizowanych z powodu stanów nagłych

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą porównującego skuteczność i bezpieczeństwo rywaroksabanu i enoksaparyny w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych krytycznie chorych pacjentów.

Do badania włączono 8101 pacjentów hospitalizowanych z powodu stanów nagłych w ciągu pierwszych 72 godzin od wystąpienia objawów, wymagających ograniczenia ruchomości w trakcie pobytu w szpitalu. Chorych losowo przydzielono do jednego z dwóch ramion terapeutycznych: 1) enoksaparyny podawanej podskórnie w dawce 40 mg na dobę przez 10±4 dni z placebo doustnie przez 35±4 dni, 2) rywaroksabanu w dawce 10 mg podawanego doustnie raz dziennie przez 35±4 dni z placebo podskórnie przez 10±4 dni. W ciągu pierwszych 10 dni od rozpoczęcia badania złożony pierwotny punkt końcowy (proksymalna bezobjawowa zakrzepica żył głębokich lub objawowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) wystąpił u 78 z 2938 (2,7%) chorych otrzymujących rywaroksaban oraz u 82 z 2993 (2,7%) otrzymujących enoksaparynę (dla testu typu non-inferiority ryzyko względne [RR] 0,97, 95% przedział ufności [PU], 0,71-1,31, p=0,003), a w okresie 35 dni od randomizacji złożony pierwotny punkt końcowy wystąpił u 131 z 2967 (4,4%) otrzymujących rywaroksaban i u 175 z 3057 (5,7%) otrzymujących enoksaparynę z następczym stosowaniem placebo (w teście typu superiority RR 0,77, 95% PU 0,62-0,96, p=0,02). Duże lub nieduże, lecz istotnie klinicznie powikłania krwotoczne obserwowano u 111 z 3997 (2,8%) pacjentów leczonych rywaroksabanem, 49 z 4001 (1,2%) leczonych enoksaparyną w ciągu pierwszych 10 dni (p=0,001) oraz odpowiednio u 164 (4,1%) i 67 (1,7%) w ciągu 35 dni od rozpoczęcia badania (p <0,001).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe zalecenia WHO dotyczące spożycia sodu i potasu

Marcowe Doniesienia rozpoczynamy od nowych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (World Heath Organization, WHO) dotyczących spożycia soli i potasu wśród dorosłych. Zalecają [...]

Rywaroksaban w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych pacjentów hospitalizowanych z powodu stanów nagłych

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą porównującego skuteczność i bezpieczeństwo rywaroksabanu [...]

Enoksaparyna w przedłużonej profilaktyce powikłań zakrzepowo--zatorowych u pacjentów po udarze mózgu

Kolejne doniesienie z zakresu profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych dotyczy opublikowanego na łamach Stroke badania z udziałem pacjentów po udarze mózgu.

Mniejsze korzyści ze stosowania beta-adrenolityków wśród chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków

W Journal of American College of Cardiology przedstawiono wyniki metaanalizy oceniającej korzyści ze stosowania beta-adrenolityków w przebiegu niewydolności serca (heart failure, [...]

Zapłodnienie in vitro związane z większym ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej

W British Medical Journal przedstawiono wyniki pracy oceniającej ryzyko wystąpienia choroby zakrze-powo-zatorowej (zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich) wśród ciężarnych, u których [...]

Wpływ statyn na ryzyko kardiomiopatii poantracyklinowej

Nowoczesne leczenie raka piersi z zastosowaniem chirurgii oraz radio- i chemioterapii z użyciem antybiotyków antracyklinowych i trastuzumabu związane jest z istotnym [...]

Pacjenci z chorobą wieńcową z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała oraz otyłością centralną w grupie najwyższego ryzyka zgonu

W poprzednich doniesieniach pisaliśmy o tzw. paradoksie nadwagi w populacji ogólnej, polegającym na porównywalnej śmiertelności wśród osób z otyłością pierwszego stopnia [...]

Wpływ ramiprylu na czas trwania marszu i jakość życia pacjentów z chromaniem przestankowym

W lutowym numerze Journal of the American Medical Association opublikowano pracę oceniającą skuteczność terapii ramiprylem wśród pacjentów z chorobą tętnic obwodowych [...]

Badanie RED-HF: brak korzyści z zastosowania darbepoetyny alfa w niewydolności serca

Współistniejąca z przewlekłą niewydolnością serca (heart failure, HF) niedokrwistość związana jest z gorszym stanem czynnościowym chorych, częstszymi hospitalizacjami z powodu zaostrzeń [...]

Metaanaliza badań oceniających skuteczność leczenia chirurgicznego i fibrynolitycznego w przebiegu zakrzepicy sztucznej protezy zastawki lewego serca

Przedstawiamy Państwu wyniki interesującej metaanalizy opublikowanej na łamach European Heart Journal porównującej wyniki leczenia fibrynolitycznego i chirurgicznego zakrzepicy sztucznych protez zastawek [...]
Do góry