Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (5): 59-64

Ryzyko choroby niedokrwiennej serca po radioterapii w przebiegu raka piersi

W kolejnym interdyscyplinarnym badaniu opublikowanym na łamach New England Journal of Medicine oceniano wpływ radioterapii w przebiegu raka piersi na ryzyko występowania choroby niedokrwiennej serca.

Do kliniczno-kontrolnego badania z populacyjnymi przypadkami kontrolnymi włączono 2168 kobiet po przebytej w latach 1958-2001 radioterapii z powodu raka piersi, z których 1205 stanowiło grupę kontrolną, natomiast u 963 pacjentek wystąpił epizod niedokrwienny (zawał mięśnia sercowego, rewaskularyzacja wieńcowa, zgon z powodu niedokrwienia serca).

Średnia dawka promieniowania pochłonięta przez serce wynosiła 4,9 Gy (0,03-27,72). Wykazano, że częstość występowania epizodów niedokrwienia serca jest liniowo zależna od średniej dawki pochłoniętej przez serce i rośnie o 7,4% na każdy 1 Gy (95% przedział ufności [PU] 2,9-14,5, p <0,001). Istotnie większe ryzyko obserwowano wśród kobiet po radioterapii piersi lewej w porównaniu z prawą (p=0,002). Wzrost ryzyka rozwoju choroby wieńcowej obserwowano w ciągu pięciu lat od radioterapii i utrzymywał się do trzech dekad od jej zakończenia. Proporcjonalny względem dawki promieniowania wzrost ryzyka wystąpienia epizodu niedokrwienia był porównywalny zarówno wśród kobiet z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, jak i bez nich w momencie stosowania radioterapii.

N Engl J Med 2013; 368: 987-998

Amiodaron związany z wyższym ryzykiem choroby nowotworowej

Wyniki badania obserwacyjnego opublikowane na łamach Cancer sugerują związek przewlekłej terapii amiodaronem z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej.

Na podstawie informacji z tajwańskiej bazy danych Taiwan National Health Insurance Research przeprowadzono badanie porównujące ryzyko pacjentów leczonych amiodaronem w latach 1997-2008 z ryzykiem populacji ogólnej. Wykluczono pacjentów z wywiadem ...

Wyniki powyższej pracy sugerują możliwość związku między terapią amiodaronem a ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej, zwłaszcza wśród mężczyzn i w zależności od łącznej dawki przyjętego leku.

Cancer 2013; 119: 1699-1705

Palenie tytoniu a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet

Nikotynizm jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju tętniczych incydentów niedokrwiennych, jednak wpływ palenia tytoniu na ryzyko wystąpienia epizodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) nie jest wystarczająco udokumentowany. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Circulation przedstawili wyniki analizy danych pochodzących z badania Million Women Study obejmującej 1 162 718 kobiet w średnim wieku 56 lat, w której oceniono wpływ palenia tytoniu na występowanie ŻChZZ u kobiet w okresie pooperacyjnym i w czasie niezwiązanym z zabiegiem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko choroby niedokrwiennej serca po radioterapii w przebiegu raka piersi

W kolejnym interdyscyplinarnym badaniu opublikowanym na łamach New England Journal of Medicine oceniano wpływ radioterapii w przebiegu raka piersi na ryzyko [...]

Amiodaron związany z wyższym ryzykiem choroby nowotworowej

Wyniki badania obserwacyjnego opublikowane na łamach Cancer sugerują związek przewlekłej terapii amiodaronem z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej.

Palenie tytoniu a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet

Nikotynizm jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju tętniczych incydentów niedokrwiennych, jednak wpływ palenia tytoniu na ryzyko wystąpienia epizodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) [...]

Wpływ eplerenonu na odległą skuteczność ablacji podłoża migotania przedsionków

Od dawna znany jest niekorzystny wpływ nadmiernej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) na przebudowę strukturalną i elektryczną przedsionków. Niestety dotychczasowe badania inhibitorów [...]

Lewozymendan w leczeniu zdekompensowanej niewydolności serca – wyniki badania REVIVE

Niedawno opublikowano długo oczekiwane wyniki badań REVIVE-1 i REVIVE-2, w których oceniano skuteczność i bezpieczeństwo lewozymendanu w leczeniu zdekompensowanej przewlekłej skurczowej niewydolności [...]

Metoprolol vs karwedylol u pacjentów z implantowanym urządzeniem resynchronizującym

Na łamach Journal of American College of Cardiology opublikowano wyniki interesującej analizy porównującej skuteczność metroprololu i karwedylolu w populacji badania MADIT-CRT. [...]

Nasycające dawki prasugrelu i tykagreloru porównywalnie hamują płytki u pacjentów z zawałem STEMI leczonych pierwotną angioplastyką

Na łamach Journal of American College of Cardiology opublikowano wyniki badania porównującego działanie nasycającej dawki prasugrelu i tykagreloru u pacjentów z [...]

Klopidogrel vs kangrelor w PCI – wyniki badania CHAMPION-PHOENIX

W marcowym numerze New England Journal of Medicine opublikowano oryginalne wyniki badania CHAMPION-PHOENIX porównującego skuteczność i bezpieczeństwo okołointerwencyjnego stosowania kangreloru w [...]

Leczenie zachowawcze i zabiegowe pacjentów z drożnym otworem owalnym w prewencji wtórnej niedokrwiennego udaru mózgu

Ostatnie doniesienie poświęcamy pracy opublikowanej w New England Journal of Medicine porównującej leczenie zachowawcze i zabiegowe pacjentów z drożnym otworem owalnym [...]
Do góry