Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (7-8): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Państwu wakacyjny numer Kardiologii po Dyplomie, w którym proponujemy zapoznanie się z sześcioma opracowaniami przeglądowymi, zagadnieniami diagnostycznymi z zakresu EKG, echokardiografii i rezonansu magnetycznego oraz najnowszymi doniesieniami w piśmiennictwie.

Pierwszym opracowaniem w numerze jest zagadnienie kwalifikacji chorych z ciężką niewydolnością serca do przeszczepienia. Jest to trudne zagadnienie w sytuacji niedostatku dawców narządów. Kiedy należy rozważać ścieżkę diagnostyczną i proponować ją choremu? Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj z I Katedry i Kliniki Kardiologii UM z Poznania przedstawia aktualne wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia serca.

Wytyczne dotyczące postępowania z chorym na nadciśnienie tętnicze nie różnicują zasad diagnostyki i terapii stosownie do płci. Niemniej istnieje wiele sytuacji klinicznych, w których należy znać odrębności postępowania w nadciśnieniu u kobiet. Artykuł dr Agnieszki Olszaneckiej i prof. Danuty Czarneckiej z Collegium Medicum UJ z Krakowa zawiera ważne zagadnienia postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży, okresie laktacji, okresie okołomenopauzalnym oraz po menopauzie.

Warto także zapoznać się z interesującym artykułem prof. Marii Trusz-Gluzy z Katowic poświęconym chorobom kanałów jonowych, mogących być przyczyną nagłych zgonów u młodych osób. Jest to trudny problem kliniczny, zarówno diagnostyczny, wymagający niekiedy dostępu do badań genetycznych, jak i decyzyjny. W artykule znajdziemy usystematyzowane, oparte na aktualnych wytycznych, zasady postępowania w najczęstszych kanałopatiach.

O stenozie zastawki aortalnej mówi się w ostatnich latach wiele, w dużym stopniu za sprawą wdrożenia do terapii metody przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI). Chorzy z ciasną stenozą aortalną stanowią niejednorodną grupę pod względem hemodynamicznym. Szczególnie interesującym typem hemodynamicznym jest niskogradientowe ciasne zwężenie zastawki. Doc. Wojciech Braksator i dr Marcin Konopka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiają w swoim artykule klasyfikację stopnia zaawansowania stenozy w oparciu o wyniki badań echokardiograficznych oraz zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego wady.

W dziale Choroby naczyń dr Przemysław Nowakowski z Chrzanowa przedstawia zagadnienie przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn, ilustrując artykuł licznymi zdjęciami obrazującymi różne patologie i zastosowane metody terapeutyczne.

Chory z chorobą serca i współistniejącą upośledzoną czynnością nerek jest częstym pacjentem w oddziałach kardiologicznych. Są to zazwyczaj chorzy zwiększonego ryzyka, zwłaszcza gdy wymagają działań interwencyjnych. Ważne zagadnienia, takie jak niedociśnienie indukowane dializą, odrębności w leczeniu farmakologicznym i kardiochirurgicznym tych chorych znajdziemy w artykule prof. Marii Dudziak i dr Alicji Dębskiej-Ślizień z Gdańska.

Doc. Krzysztof Szydło z I Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach przekona nas do wartości oceny zmian ST w badaniu holterowskim na przykładzie ciekawego przypadku. Ciekawe przypadki obrazowane echokardiograficznie przedstawia prof. Mirosław Kowalski, a dr Magdalena Zagrodzka przekona nas na przykładzie 3 przypadków, że warto korzystać z rezonansu magnetycznego w celu różnicowania przyczyn uszkodzenia mięśnia sercowego. W aktualnych doniesieniach miesiąca szczególnie warto zapoznać się z rejestrem EHRA kardiowersji w migotaniu przedsionków oraz z konsensusem ekspertów ESC w sprawie zabiegów denerwacji tętnic nerkowych, a także przeczytać wyniki duńskiego rejestru dowodzącego, że otyłość jest silnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia migotania przedsionków u młodych kobiet.

Życzę dobrego wypoczynku na urlopach.

Do góry