Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa
lek. Piotr Góral, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (7-8): 80-84

Profilaktyka kardiotoksyczności w onkologii – wyniki badania OVERCOME

Poprawa skuteczności współczesnych schematów terapii onkologicznej w zakresie uzyskania remisji oraz przedłużenia życia chorych związana jest często z działaniami niepożądanymi w postaci rozwoju dysfunkcji lewej komory oraz niewydolności serca.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology opublikowano wyniki pilotażowego randomizowanego badania OVERCOME (preventiOn of left Ventricular dysfunction with Enalapril and caRvedilol in patients submitted to intensive ChemOtherapy for the treatment of Malignant hEmopathies), oceniającego wpływ profilaktycznego stosowania enalaprilu z karwedilolem u chorych bez wywiadu w kierunku chorób serca na ryzyko rozwoju dysfunkcji lewej komory w przebiegu intensywnej chemioterapii złośliwych nowotworów hematologicznych. Do badania włączono 90 chorych randomizowanych do aktywnej terapii (n=45) z zastosowaniem enalaprilu i karwedilolu w stopniowo zwiększanych dawkach lub do grupy kontrolnej (n=45) nieotrzymującej inhibitora konwertazy angiotensyny ani leku beta-adrenolitycznego. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna badanych grup była porównywalna. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) oceniana po 6 miesiącach terapii. Oceniana echokardiograficznie po 6 miesiącach LVEF nie różniła się od wartości wyjściowej w grupie aktywnego leczenia, natomiast istotnie zmniejszyła się w grupie kontrolnej o wartość bezwzględną 3,28% (zakres od -5,49 do -1,07%). Bezwzględna różnica wartości LVEF między grupami była istotna statystycznie i wynosiła -3,11% (zakres od -6,10 do – 0,11%, p=0,04). LVEF oceniana w badaniu rezonansu magnetycznego również pozostawała niezmieniona w grupie aktywnego leczenia oraz zmniejszona w grupie kontrolnej (-3,04%), ale ponieważ pełne badanie rezonansem wykonano jedynie u 64% uczestników badania, różnica między grupami nie była istotna statystycznie. Drugorzędowy złożony punkt końcowy obejmujący zgon, niewydolność serca oraz zmniejszenie LVEF <45% wystąpił istotnie częściej w grupie kontrolnej (24,4%) w porównaniu z grupą aktywnie leczoną (6,7%, p=0,02).

Wyniki pilotażowego badania OVERCOME sugerują istotne korzyści z zastosowania enalaprilu z karwedilolem w profilaktyce kardiotoksyczności chemioterapii. Ze względu na niewielką liczbę uczestników wyniki badania powinny zostać potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach randomizowanych.

J Am Coll Cardiol 2013; 61: 2355-62

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Profilaktyka kardiotoksyczności w onkologii – wyniki badania OVERCOME

Poprawa skuteczności współczesnych schematów terapii onkologicznej w zakresie uzyskania remisji oraz przedłużenia życia chorych związana jest często z działaniami niepożądanymi w [...]

Ocena bezpieczeństwa betriksabanu u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków – wyniki badania Explore-Xa

Chorzy z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF) oraz co najmniej jednym czynnikiem ryzyka udaru mózgu powinni stosować doustną antykoagulację antagonistą witaminy K [...]

Otyłość jako czynnik ryzyka wystąpienia migotania przedsionków u młodych kobiet

Częstość występowania migotania przedsionków (AF) zwiększa się u osób w podeszłym wieku. Otyłość jest związana ze zwiększonym ryzykiem AF, jednak wpływ [...]

Czy leci z nami lekarz? Nagłe zdarzenia medyczne podczas podróży samolotem

Szacuje się, że rocznie blisko 3 miliardy pasażerów podróżuje samolotem. W przypadku nagłych zachorowań personel pokładowy często prosi o pomoc podróżujących lekarzy. [...]

Kardiowersja migotania przedsionków w aktualnej praktyce klinicznej

Kardiowersja migotania przedsionków (AF) jest uznanym i powszechnie stosowanym zabiegiem medycznym. W Europace przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez European Heart [...]

Prasugrel a potrójne leczenie przeciwzakrzepowe

Około 10% chorych otrzymujących podwójne leczenie przeciwpłytkowe z powodu przebytego ostrego zespołu wieńcowego lub implantacji stentu wieńcowego wymaga również doustnego leczenia [...]

Stosowanie dabigatranu w aktualnej praktyce

Chorym z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF) oraz dodatkowymi czynnikami ryzyka udaru mózgu zaleca się stosowanie doustnej antykoagulacji. U większości chorych z [...]

Denerwacja tętnic nerkowych – konsensus ekspertów European Society of Cardiology

W związku z szerokim rozpowszechnieniem nadciśnienia tętniczego (NT) oraz opornością nadciśnienia na stosowane leki u 5-10% chorych denerwacja tętnic nerkowych (renal [...]

Migotanie przedsionków czynnikiem ryzyka progresji zaburzeń funkcji poznawczych

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia migotania przedsionków oraz zaburzeń funkcji poznawczych. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Neurology przeprowadzili analizę oceniającą [...]

Ocena schematów leczenia przeciwzakrzepowego u chorych z migotaniem przedsionków po zawale serca lub PCI

Na publikację w Journal of the American College of Cardiology oczekuje interesująca praca oceniająca skuteczność i bezpieczeństwo schematów leczenia przeciwzakrzepowego u [...]
Do góry