Choroba niedokrwienna serca

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych wymagających przewlekłej terapii doustnymi antykoagulantami

lek. Andrzej Łabyk

lek. Agnieszka Szramowska

dr n. med. Marek Roik

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres korespondencyjny: lek. Agnieszka Szramowska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, e-mail: aga.szramowska@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (3-4): 20-25

 

Wprowadzenie

Szybki rozwój kardiologii inwazyjnej, coraz większa dostępność nowych leków przeciwpłytkowych, a także wprowadzenie do szerokiego zastosowania klinicznego nowych leków przeciwkrzepliwych spowodowały, że grupa chorych, u których istnieją wskazania do łączenia terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej staje się coraz bardziej zróżnicowana. Poniższy artykuł jest próbą podsumowania nowych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) dotyczących postępowania u pacjentów po interwencjach wieńcowych. Autorzy mają nadzieję, że będzie on pomocny w wyborze właściwej strategii terapeutycznej w tej grupie chorych.

Współistnienie choroby niedokrwiennej i migotania przedsionków

Znaczący rozwój kardiologii inwazyjnej dokonujący się w ostatnich latach przekłada się na większą liczbę wykonywanych procedur endowaskularnych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (ChNS) i ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) oraz na większe możliwości diagnostyczne dla pacjentów z podejrzeniem ChNS. Coraz powszechniejsze stosowanie oznaczeń troponin wysokoczułych u pacjentów diagnozowanych z powodu OZW spowodowało, że większa grupa chorych wymaga wykonania pilnej koronarografii, a następnie przezskórnych interwencji. Nowe technologie sprzętowe wraz z nabywanym doświadczeniem poprawiają również bezpieczeństwo tego typu zabiegów, co powoduje, że w codziennej praktyce klinicznej lekarz będzie sprawował opiekę nad coraz większą liczbą pacjentów po przebytych zabiegach endowaskularnych. Pojawienie się nowych leków przeciwpłytkowych (prasugrel, tykagrelor) oraz coraz szersze stosowanie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOAC), takich jak rywaroksaban, apiksaban czy dabigatran wymusiło aktualizację obowiązujących strategii terapeutycznych. Według aktualnych danych ChNS występuje u 20-30% pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy w celu prewencji udaru niedokrwiennego mózgu w większości wymagają przewlekłej terapii przeciwkrzepliwej. Z drugiej strony u około 6-8% pacjentów poddawanych zabiegom angioplastyki wieńcowej obecnie istnieją wskazania do przewlekłej antykoagulacji [1-5]. Tym samym w codziennej praktyce klinicznej pojawił się problem, jak adekwatnie leczyć pacjenta po procedurze endowaskularnej, który jednocześnie ma wskazania do przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego.

Pacjenci poddawani planowemu zabiegowi angioplastyki wieńcowej wymagający leczenia przeciwkrzepliwego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Współistnienie choroby niedokrwiennej i migotania przedsionków

Znaczący rozwój kardiologii inwazyjnej dokonujący się w ostatnich latach przekłada się na większą liczbę wykonywanych procedur endowaskularnych u pacjentów ze stabilną [...]

Nowe leki przeciwpłytkowe u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

Nowe leki przeciwpłytkowe (tykagrelor, prasugrel) zgodnie z zaleceniami są stosowane u chorych przez 12 miesiący po OZW. Jest więc możliwa sytuacja kliniczna, [...]

Pacjenci poddawani PCI w OZW wymagający leczenia przeciwkrzepliwego

Pacjenci z OZW leczeni endowaskularnie stanowią jeszcze większe wyzwanie jeśli chodzi o adekwatne łączenie DAPT z lekami przeciwkrzepliwymi [11,12]. Szacuje się, że [...]

Dodatkowe informacje o rodzajach stosowanych stentów

<<>>Rozwój technologiczny materiałów i sprzętu używanych w kardiologii inwazyjnej daje dodatkowe możliwości modyfikowania czasu trwania TP3. Przełożyło się to także [...]

Podsumowanie

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój nowych metod farmakoterapii kardiologicznej. Do szerokiego zastosowania klinicznego weszły doustne antykoagulatny niebędące antagonistami witaminy [...]
Do góry