Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada 1

Mirosław Kowalski

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (3-4): 73-74

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,
Echoporada 1 poświęcona jest dość częstemu problemowi w oddziałach kardiologicznych – zabiegowi umiarowienia chorego. Znów rola echokardiografii dla podjęcia decyzji o kardiowersji elektrycznej wydaje się kluczowa. Możliwych sytuacji klinicznych odnoszących się do migotania przedsionków jest bardzo wiele. Napad arytmii może bowiem wystąpić zarówno u pacjenta nieleczonego przeciwkrzepliwie, u pacjenta leczonego nieoptymalnie, u którego wartości INR w tygodniach poprzedzających umiarowienie były nieterapeutyczne lub u pacjenta leczonego nowymi lekami przeciwkrzepliwymi, których skuteczność nie wymaga potwierdzenia w badaniach biochemicznych. U opisanego chorego napad arytmii był krótki, ale mimo to zdecydowano o wykonaniu badania przezprzełykowego. Czy słusznie? Proszę zapoznać się z danymi zamieszczonymi w Echoporadzie 1, które zwłaszcza dla mniej doświadczonego echokardiografisty mogą okazać się wartościowe. Echoszarada 1 dotyczy diagnostyki wady serca u młodej i drobnej kobiety ze szmerem nad sercem. Jaka to wada? Proszę odnaleźć nieprawidłowości zamieszczone na rycinach. Życzę ciekawej lektury.
Mirosław Kowalski

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Pacjent, lat 79, został przyjęty do kliniki w trybie dyżurowym z powodu napadu migotania przedsionków trwającego kilka godzin. Napad, dobrze tolerowany [...]

Pytanie do Echoporady 1:

Jaką decyzję odnośnie dalszego leczenia należy podjąć i na jakie elementy badania echokardiograficznego należy zwrócić szczególną uwagę?

Odpowiedź do Echoporady 1:

Nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca nie spowodowały istotnych zmian w strukturze i funkcji układu krążenia u opisywanego chorego. Jama lewej [...]
Do góry