Telemedycyna w kardiologii

lek. Katarzyna Holcman
dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, prof. UJ

Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie

Adres korespondencyjny: dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, e-mail: kostkiewiczmagda@gmail.com

Telemedycyna stanowi dynamicznie rozwijającą się część opieki zdrowotnej. Coraz częściej znajduje zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej. Wpływa na polepszenie rokowania pacjenta, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, a także na organizację i funkcjonowanie systemu lecznictwa. W kardiologii ma zastosowanie w kontroli przewlekłej niewydolności serca, rehabilitacji kardiologicznej oraz monitorowaniu pacjentów z urządzeniami implantowalnymi.

Wprowadzenie

Istnieje wiele definicji telemedycyny. W recenzowanych czasopismach opublikowano aż 104 objaśnienia znaczenia tego pojęcia.1 Według Amerykańskiego Towarzystwa Telemedycyny (ATA – American Telemedicine Association) jest to wykorzystanie elektronicznej wymiany informacji medycznych pomiędzy stronami w celu poprawy stanu klinicznego pacjenta.2 Chociaż termin „telezdrowie” jest często używany w odniesieniu do szerszej definicji zdalnej opieki zdrowotnej niezwiązanej z pracą kliniczną, ATA stosuje te pojęcia zamiennie.

Pierwsze udokumentowane przypadki zastosowania telemedycyny pochodzą z USA już z początku XX w. Największy rozwój tej dziedziny nastąpił 60 lat później dzięki działaniom Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA – National Aeronautics and Space Administration). Podczas pierwszych lotów kosmicznych z udziałem ludzi zastosowano narzędzia pozwalające na telemetryczne monitorowanie parametrów życiowych astronautów w warunkach braku grawitacji. Stworzono wtedy rozwiązania będące podstawą istniejących współcześnie systemów.3 Obecnie prowadzone są różnorodne badania ukierunkowane na poszukiwanie potencjalnych zastosowań telemedycyny. Ich celem jest poprawa stanu zdrowia pacjentów i efektywności działania służby zdrowia. Telemedycyna znajduje zastosowanie w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, zdalnym telemonitorowaniu wybranych parametrów życiowych, serwisach informacji medycznej oraz edukacji. Dzieje się to poprzez: tworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami medycznymi, bezpośrednie połączenia z odbiorcami świadczonych usług, wyspecjalizowane centra monitorowania pacjentów przebywających w domach oraz serwisy internetowe. Za największe korzyści z rozwiązań oferowanych przez telemedycynę uważa się zwiększoną dostępność świadczeń, wyższą jakość zapewnianej opieki oraz redukcję jej kosztów.2

Przewlekła niewydolność serca

Telemonitoring (TM) oraz ustrukturyzowane wsparcie telefoniczne (STS – structured telephone support) to narzędzia telemedyczne o potencjale, który pozwoli oferować specjalistyczną opiekę większej liczbie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna (RK) jest zalecana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Udowodniono, że w grupie osób po [...]

Urządzenia implantowalne

Zdalne monitorowanie urządzeń implantowalnych, takich jak stymulatory serca (PM – pacemaker), automatyczne kardiowertery-defibrylatory (ICD – implantable cardioverter-defibrillator), urządzenia resynchronizujące (CRT – [...]

Doświadczenia własne

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wraz ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.02.03.03-12-037/13) realizuje [...]

Trudności i ograniczenia w rozwoju telemedycyny

Istnieje wiele barier dla rozwoju telemedycyny w Polsce. Jedną z nich jest niezdefiniowanie jej znaczenia w prawodawstwie. W odpowiedzi Ministra Zdrowia [...]

Podsumowanie

Telemedycyna to użyteczne narzędzie o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie w wielu dziedzinach kardiologii. Zwiększa dostępność świadczeń medycznych i zapewnia lepszą opiekę, [...]
Do góry