Tajniki echokardiografii

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Echokardiografia u gorączkującego pacjenta po wymianie zastawki

dr n. med. Paulina Wejner-Mik
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Paulina Wejner-Mik, Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail: mik@ptkardio.pl

Opis przypadku

Do pracowni echokardiografii skierowano 33-letniego pacjenta, gorączkującego od 4 tygodni, który 9 miesięcy wcześniej przebył implantację sztucznej zastawki mitralnej ATS 33 z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia.W echokardiografii przezklatkowej (TTE – transthoracic echocardiography) uwidoczniono w pozycji mitralnej sztuczną zastawkę o prawidłowej ruchomości dysków (ryc. 1) z profilem prędkości przepływu, który nie wskazywał na obecność dysfunkcji: gradient maksymalny 14 mmHg; gradient średni 8 mmHg; czas połowicznego spadku (zmniejszenia) gradientu ciśnień (PHT – pressure half-time) 78 ms; VTIPrMv/VTILVOT 1,9; efektywne pole zastawki (EOA – effective orifice area) 2,5 cm2 (ryc. 2). Nie stwierdzono też istotnych patologii w obrębie pozostałych zastawek.

Z uwagi na wywiad pacjenta wykonano jednak echokardiografię przezprzełykową (TEE – transesophageal echocardiography), która wykazała obecność dwóch dodatkowych, ruchomych mas – wegetacji (o wym. 20 × 8 × 4 mm i 15 × 11 × 3 mm) związanych z pierści...

Omówienie

Do góry