Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

W wakacje proponujemy ciekawe tematy w nowym numerze „Kardiologii po Dyplomie”. Tematem numeru jest artykuł „Kardiomiopatie – aktualny stan wiedzy”. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem zespołu pracowników Instytutu Kardiologii w Warszawie zawierającym najważniejsze informacje o zasadach diagnostyki i leczenia chorób mięśnia sercowego, najnowszych klasyfikacjach kardiomiopatii, postępach w wyjaśnianiu podłoża genetycznego choroby, badaniach genetycznych krewnych, wczesnym wykrywaniu mutacji oraz ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Artykuł został zilustrowany zdjęciami badań echokardiograficznych przedstawiającymi różne postacie fenotypowe kardiomiopatii.

Coraz częściej na oddziałach kardiologicznych leczymy chorych, którzy przebyli, niekiedy w odległej przeszłości, radioterapię i/lub chemioterapię z powodu choroby nowotworowej. Postęp w leczeniu choroby nowotworowej okupiony jest coraz częściej uszkodzeniem układu krążenia, które może objawiać się w długim okresie po zakończeniu terapii. Na kanwie opublikowanego w ubiegłym roku konsensusu ekspertów ESC dr Monika Różycka-Kosmalska wraz z zespołem z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opisuje najczęstsze powikłania sercowo-naczyniowe takiej terapii. Autorzy wymieniają grupy leków onkologicznych przyczyniających się najczęściej do uszkodzenia mięśnia sercowego, wywołujących jego dysfunkcję lub niewydolność oraz przytaczają inne patologie wywołane radio- lub chemioterapią. Ważny jest przedstawiony w artykule algorytm wczesnego wykrywania i prewencji powikłań chemioterapii, w którym ważną rolę odgrywa echokardiografia. Warto również pamiętać o wykonywaniu badań kontrolnych w kilkuletnich odstępach po radioterapii, ponieważ jej działania niepożądane mogą pojawić się dopiero po kilkunastu latach.

Telemedycyna rozwija się bardzo dynamicznie. Jedną z jej form jest nadzorowanie na odległość chorych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca. Są dowody, że telemonitorowanie chorych z wszczepionym urządzeniem wysokoenergetycznym przyczynia się do szybszego wykrywania i reagowania na nieprawidłowości funkcji serca i/lub działania urządzenia, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie liczby powikłań i niezbędnych kontroli ambulatoryjnych. Mimo że taki nadzór nie jest refundowany, to w Polsce już kilka tysięcy chorych jest nadzorowanych za pomocą transmisji danych siecią telefonii komórkowej. O zaletach telemonitorowania dowiemy się z artykułu lek. Agnieszka Fil i zespołu z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

W tym zeszycie prezentujemy dwa opracowania na temat diagnostyki inwazyjnej. Dr hab. Piotr Waciński i prof. Andrzej Wysokiński z Lublina omawiają na przykładzie chorego oraz doniesień literaturowych nową metodę zastosowania przezskórnej angioplastyki z użyciem lasera ekscymerowego w przypadku niedoprężonych stentów lub restenozy w stencie. Z kolei zespół autorów z Zabrza – dr Jarosław Wasilewski oraz prof. Lech Poloński – dają wskazówki, jak uniknąć niepotrzebnych skierowań na koronarografię oraz kiedy warto skorzystać z mniej inwazyjnej metody tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.

W bieżącym numerze znajdziemy również opisy ciekawych przypadków. Niezwykły przypadek chorej z rozwarstwieniem aorty zstępującej i ciasną stenozą aortalną, po przebytym pomostowaniu tętnic wieńcowych i po udarze, której implantowano dwa stentgrafty, a na drugim etapie wykonano zabieg TAVI, opisuje dr Wojciech Domaradzki z zespołem z PAKS w Bielsku-Białej. Lek. Julita Niewiadomska z zespołem z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawia bogato ilustrowany przypadek chorej z niewydolnością krążenia Fontana i wszczepieniem podskórnego kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Opis kolejnego przypadku niewyrównanej cukrzycy leczonej skutecznie dapagliflozyną (inhibitorem SGLT2) otrzymujemy od dr Wiesławy Dudy-Król i jej współpracowników z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W „Tajnikach echokardiografii” znajdziemy dydaktyczny przykład leczenia zakrzepicy mechanicznej protezy w pozycji aortalnej za pomocą heparyny niefrakcjonowanej z dokumentacją zmian w obrazach echokardiograficznych. Autorami opisu są dr Ewa Szymczyk i prof. Piotr Lipiec z Łodzi.

Patologie załamka P z kolei są przedmiotem rozważań elektrokardiograficznych dr. hab. Krzysztofa Szydły z Katowic.

Osobom, które wybierają się na urlop, życzę dobrego wypoczynku, a tym, którzy już wrócili do pracy – dobrych wspomnień urlopowych.

Do góry