Zaburzenia rytmu i przewodzenia

Redaktor działu: dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca – wciąż przyszłość czy już teraźniejszość?

lek. Agnieszka Fil
dr n. med. Artur Oręziak
dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. nadzw.

Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. nadzw., Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa, e-mail: msterlinski@poczta.onet.pl

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca jest metodą o udowodnionym wpływie na poprawę rokowania chorych z kardiowerterem-defibrylatorem i stymulatorem serca. Na świecie staje się ono elementem standardowej opieki oferowanej pacjentowi, natomiast w Polsce wciąż stanowi rozwiązanie niestandardowe. Niezależnie od tego liczba pacjentów pozostających pod zdalnym nadzorem krajowych ośrodków elektroterapii przekracza kilka tysięcy, a uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na korzyści kliniczne i ekonomiczne z prowadzonego postępowania.

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem technologicznym wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (CIED – cardiac implantable electronic devices), takich jak stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) oraz urządzenia do terapii resynchronizującej (CRT – cardiac resynchronization therapy) pojawiły się nowe możliwości ich kontroli, w tym także kontroli zdalnej.

Ponad 15 lat temu wprowadzono do praktyki klinicznej możliwość zdalnego przesyłu danych rejestrowanych przez CIED. „Wszczepialny defibrylator powinien przede wszystkim błyskawicznie i skutecznie zadziałać w przypadku migotania komór. Ale również chciałbym dzięki urządzeniu wiedzieć od razu, czy chory ma np. napad migotania przedsionków!” – to zdanie, wypowiedziane przed prawie 10 laty przez jednego z naszych Kolegów podczas dyskusji panelowej na dorocznej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, brzmiało wówczas nieco futurystycznie. Natomiast dzisiaj świetnie oddaje istotę tego, co można uzyskać w wyniku zdalnego monitorowania CIED i co upowszechnia się jako standard.

Jak dużą rolę odgrywają CIED w nowoczesnej terapii kardiologicznej wiadomo od dawna.1 Badanie MADIT (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial), którego wyniki opublikowano w 1996 r., wykazało ponad 50% redukcję śmiertelności dzięki ICD w porównaniu z terapią farmakologiczną u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z nieutrwalonym częstoskurczem komorowym.2 Skuteczność ICD w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym została potwierdzona w szeregu innych randomizowanych badań klinicznych: CABG-Patch (Coronary Artery Bypass Graft Patch Trial), SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial), MUSTT (Multicenter Unsustained Tachycardia Trial).3-5

Ponieważ obecnie dysponujemy dowodami na przydatność telemonitorowania urządzeń wszczepialnych z funkcją terapii wysokoenergetycznych, właśnie im jest poświęcony niniejszy artykuł.6 Populacja pacjentów z wysokoenergetycznymi urządzeniami wszczepia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Liczebność i krótka charakterystyka populacji pacjentów z CIED

Wzrost populacji pacjentów z CIED wynika z coraz większej dostępności tego sprzętu oraz rozszerzenia wskazań do jego stosowania; w efekcie 80% [...]

Telemonitorowanie wysokoenergetycznych urządzeń wszczepialnych a standardowe, ambulatoryjne metody kontroli

Istotnym randomizowanym badaniem mającym na celu ewaluację telemonitorowania urządzeń wysokoenergetycznych było badanie TRUST (Lumos-T Safely Reduces Routine Office Device Follow-Up).9 Grupę [...]

Zdalne monitorowanie wszczepialnych urządzeń w Polsce – dziś i jutro

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń – technologicznie dostępne od początku XXI w. – w Polsce wciąż jest rozwiązaniem niestandardowym. Z jednej strony usankcjonowano [...]

Podsumowanie

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń jest metodą o udowodnionym wpływie na poprawę rokowania chorych z ICD i CRT-D i powinno być stosowane w [...]

Do góry