Temat numeru

Dziedziczne podłoże kanałopatii sercowych

mgr Agnieszka Kosiec1*
lek. Małgorzata Stępień-Wojno2*
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka3
prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski1
prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska2

1Zakład Biologii Medycznej Instytutu Kardiologii w Warszawie

2Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

3Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

*Praca ma dwie pierwsze autorki

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska; Ośrodek Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: zbilinska@ikard.pl

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat przyczyn dziedzicznych zespołów arytmicznych, obowiązujące standardy diagnostyki genetycznej i te zalecenia, które odnoszą się do nosicieli mutacji.

Wprowadzenie

Kanałopatie są chorobami spowodowanymi nieprawidłową funkcją kanałów jonowych. Mogą mieć podłoże dziedziczne, ale także powstawać w następstwie innych czynników.1

Dziedziczne pierwotne zespoły arytmiczne należą do najczęściej badanych zaburzeń budowy i funkcji kanałów jonowych u człowieka. Są spowodowane nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu białek tworzących kanały jonowe w błonach komórkowych kardiomiocytów, białek regulujących czynność tych kanałów oraz białek regulujących wewnątrzkomórkową homeostazę wapnia. Kanałopatie w większości przypadków dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący z niepełną penetracją i różnorodną ekspresją choroby, a spowodowane są mutacjami w genach kodujących (ryc. 1):

 • białka kanałów jonowych:
  • sodowych (SCN5A, SCN1B, SCN3B, SCN4B)
  • wapniowych (CACNA1C, CACNB2, CACNA2D1)
  • potasowych (KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2, KCNE5, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCND3, ABCC9)
  • innych (TRPM4, HCN4)
 • białka regulujące aktywność kanałów jonowych (DPP6, GPD1L, RANGRF, SNTA1, CAV3, SLMAP, ANK2, AKAP9)
 • białka regulujące wewnątrzkomórkową homeostazę wapnia (RYR2, CASQ2, TRDN, CALM1, CALM2, CALM3).

W ostatnich latach ukazały się ważne dokumenty porządkujące dotychczasową wiedzę dotyczącą rozpoznawania kanałopatii i postępowania z pacjentami nimi obarczonymi. W 2015 roku ukazały się wytyczne European Society of Cardiology (ESC),2 a w 2017 wytyczne amerykańskich towarzystw kardiologicznych, czyli American College of Cardiology, American Heart Association i Heart Rhythm Society (ACC/AHA/HRS), dotyczące postępowania z pacjentami z komorowymi zaburzeniami rytmu serca oraz zapobiegania nagłym zgonom sercowym.3 Wprowadzenie do rutynowej diagnostyki klinicznej metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS – next generation sequencing) umożliwiło jednoczesne badanie wielu genów. Przyczyniło się to do odkrycia nowych patogennych wariantów w genach powiązanych z kanałopatiami oraz zidentyfikowania nowych genów, potencjalnie odpowiedzialnych za kanałopatie, a także znacznie zwiększyło liczbę wariantów o niejasnym znaczeniu klinicznym (VUS – variant of unknown significance).

W 2015 roku ukazały się standardy klasyfikacji patogenności wariantów według American College of Genetics and Genomics i American College of Pathology.4 W ostatnich latach dokonano już gruntownej reklasyfikacji patogenności wariantów w kardiomiopa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół wydłużonego odstępu QT

Zespół wydłużonego odstępu QT jest dziedziczną elektryczną chorobą serca, charakteryzującą się nieprawidłowym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG, który odzwierciedla wydłużoną [...]

Zespół krótkiego odstępu QT

Zespół krótkiego odstępu QT charakteryzuje się skróceniem tego odstępu (QTc ≤340 ms) oraz zwiększonym ryzykiem arytmii przedsionkowych i komorowych mogących prowadzić [...]

Zespół Brugadów

Zespół Brugadów występuje z częstością 1-5/10 000 osób w populacji ogólnej i jest dziedziczony autosomalnie dominująco. Objawy choroby typowo ujawniają się [...]

Katecholaminergiczny polimorficzny częstoskurcz komorowy

Polimorficzny częstoskurcz komorowy definiuje się jako rytm komorowy o częstości >100/min z ciągłą zmianą morfologii zapisu QRS w jakimkolwiek z odprowadzeń. [...]

Zalecenia dotyczące wykonywania badań genetycznych w kanałopatiach

Zalecenia AHA z 2017 roku nakazują wykonanie badań genetycznych u krewnych pacjentów, u których zidentyfikowano patogenną mutację w zespolach LQTS, SQTS [...]

Podsumowanie

Dziedziczne zespoły arytmiczne są coraz lepiej poznawane dzięki metodzie sekwencjonowania następnej generacji umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie wielu genów i coraz lepszą ocenę [...]

Do góry