Przypadek kliniczny

Diagnostyka omdleń z wykorzystaniem podskórnego rejestratora arytmii komunikującego się ze smartfonem

Damian Małecki1
dr hab. n. med. Marcin Grabowski2

1Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa; e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

Opis przypadku

Trzydziestoletnia pacjentka była diagnozowana z powodu nawracających pełnych utrat przytomności. Na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego wysunięto podejrzenie omdleń kardiogennych. Z powodu rzadkiego występowania epizodów (mniej więcej raz w roku) oraz dużej uciążliwości zdecydowano o wszczepieniu chorej podskórnego rejestratora arytmii.

Zastosowano rejestrator arytmii Confirm Rx™, niewielkich rozmiarów (objętość 1,4 cm3) urządzenie wszczepiane w okolicy przedsercowej klatki piersiowej, którego czas pracy baterii pozwala na 3-4-letnie ciągłe monitorowanie rytmu serca pacjenta. Nowym rozwiązaniem w tym urządzeniu jest komunikacja ze smartfonem przy użyciu technologii Bluetooth®. Pacjent instaluje w swoim telefonie darmową aplikację, która umożliwia sparowanie rejestratora i telefonu. Dzięki temu rozwiązaniu smartfon zastępuje stację transmisyjną, która tradycyjnie jest stosowana w celu komunikacji rejestratora z centrum telemonitoringu. Dodatkowo przez aplikację pacjent może zasygnalizować wystąpienie niepokojących go objawów. Po takim zgłoszeniu z rejestratora jest pobierany zapis rytmu serca chorego, a raport ze zdarzenia natychmiast wysyłany do centrum monitoringu. Jeśli pacjent nie zgłosi objawów, co 24 godziny (domyślnie o godzinie 2.00 w nocy) aplikacja łączy się z urządzeniem, dokonując kontroli stanu urządzenia, oraz wysyła raporty o przypadkach arytmii – jeśli takie wystąpią – do centrum telemonitoringu. Okresowo także do centrum wysyłane są informacje na temat stanu urządzenia.

Do wszczepienia urządzenia używa się wyłącznie narzędzi dostarczonych razem z nim w zestawie od producenta (ryc. 1). Po znieczuleniu miejscowym skóry i tkanki podskórnej miejsca wszczepienia wykonuje się nacięcie specjalnym skalpelem (ryc. 2), następnie wprowadza się pod skórę podajnik, którym wykonuje się lożę urządzenia (ryc. 3). W dalszej kolejności wysuwa się zagłębiony w ciele pacjenta tłok, robiąc miejsce na urządzenie, które wsuwa się przez podajnik, przesuwając tłok z powrotem w ciało pacjenta. Na koniec zamyka się lożę urządzenia i skórę pojedynczym szwem.

Wprowadzenie

Wszczepialne rejestratory EKG (ICM – implantable/insertable cardiac monitors) przyszły z pomocą lekarzom, którzy zmagali się z trudnym procesem diagnozowania pacjentów z rzadkimi omdleniami w wywiadzie. Biorąc pod uwagę możliwe arytmiczne podłoże ...

Po raz pierwszy w Polsce zastosowano nowy typ urządzenia – rejestrator komunikujący się ze smartfonem – którego wykorzystanie umożliwia natychmiastowe wysłanie zarejestrowanego zdarzenia do centrum monitorującego. Takie rozwiązanie to jeszcze więk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja, przyczyny i epidemiologia omdleń

Zgodnie z wytycznymi European Society of Cardiology (ESC) dotyczącymi diagnostyki i postępowania w omdleniach zdarzenie to definiuje się jako stan przejściowej [...]

Omówienie

Przypadek omawianej pacjentki stanowił duże wyzwanie diagnostyczne. Chociaż cierpiała ona z powodu nawracających omdleń, bardzo dla niej uciążliwych, z powodu rzadkiego [...]

Podsumowanie

Diagnostyka rzadkich omdleń kardiogennych może stanowić wyzwanie dla lekarza prowadzącego. Niezwykle przydatne okazuje się w takim przypadku użycie wszczepialnego rejestratora arytmii, [...]

Do góry