Wytyczne

Co nowego w postępowaniu w niewydolności serca w 2019 roku?

lek. Magdalena Frączek-Jucha1,2
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler2,3

1Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

2Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

3Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków; e-mail: jnessler@interia.pl

  • W artykule przedstawiono kilka najważniejszych tematów omawianych podczas kongresów Heart Failure w maju tego roku w Atenach i European Society of Cardiology we wrześniu w Paryżu, zawartych w uaktualnieniu wytycznych dotyczących niewydolności serca (HF)
  • Wśród omawianych tematów znalazły się: pozycja inhibitorów SGLT2 w leczeniu cukrzycy towarzyszącej HF i niewydolności serca bez rozpoznanej cukrzycy, bezpieczeństwo włączania sakubitrylu/walsartanu podczas hospitalizacji, której powodem była dekompensacja HF, leki wiążące potas w aspekcie zapobiegania hiperkaliemii w trakcie leczenia inhibitorami układu renina–angiotensyna–aldosteron, najskuteczniejsze połączenia lekowe w HF, a także nowe dane dotyczące wskazań do elektroterapii, wybór chorych do implantacji kardiowertera-defibrylatora, zapinki MitraClip i ablacji migotania przedsionków


Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas Europejskiego Kongresu Niewydolności Serca w Atenach w maju 2019 r. (Heart Failure 2019) było przedstawienie przez prof. Piotra Ponikowskiego raportu, który zawiera aktualizację postępowania klinicznego AD 2019.

Obecnie klinicyści opierają się na „Wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku”, które zostały opracowane przez grupę roboczą European Society of Cardiology (ESC) do spraw diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca (HF – heart failure)1. Biorąc pod uwagę liczbę nowych wyników badań, dostępnych po 2016 r., Heart Failure Association (HFA) ESC uznało za konieczne dokonanie ich przeglądu i wydanie zaleceń dotyczących aktualizacji postępowania klinicznego AD 2019. W przedstawionych zaleceniach, mających charakter konsensusu ekspertów, kluczowe jest stwierdzenie, że HF ma zarówno istotnie zróżnicowaną etiologię oraz liczne fenotypy, jak i wiąże się z różnymi chorobami współistniejącymi. Skłania to do uznania, że HF można leczyć w różny sposób, co otwiera drzwi dla spersonalizowanej opieki nad chorym, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie znacznie lepszych wyników końcowych leczenia. W raporcie przedstawiono też rezultaty wielu badań, a także dokonano klinicznej oceny wpływu nowych leków i terapii, popartego dowodami naukowymi, na poprawę rokowania i jakości życia pacjentów z niewydolnością serca2. Wydanie kolejnych wytycznych dotyczących niewydolności serca jest planowane na 2021 r.

W artykule opisano wybrane, zdaniem autorek najważniejsze, zagadnienia przedstawione w uaktualnionych zaleceniach dotyczących leczenia HF. Jednocześnie autorki zachęcają do zapoznania się z treścią całego dokumentu2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Farmakoterapia

Niewydolność serca z towarzyszącą cukrzycą wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością, co jest znanym od dawna faktem3. Dlatego od lat trwają poszukiwania [...]

Urządzenia wszczepialne i elektroterapia

Według wytycznych HFA ESC z 2016 r. implantacja kardiowertera-defibrylatora (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) jest zalecana u pacjentów z HF w celu [...]

Podsumowanie

Mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu HF, nadal należy prowadzić poszukiwania nowych terapii z uwagi na ciągle [...]

Do góry