Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Spółka lekarska może dyżurować

Spółka lekarska Parkitka, której wojewoda śląski zakazał pełnienia dyżurów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie, wraca do pracy na dotychczasowych zasadach. Wojewoda wycofał się ze swojej decyzji, według której spółka nie może udzielać świadczeń szpitalnych, bo jest firmą pośrednictwa pracy i nie ma pomieszczeń szpitalnych. Groziło to paraliżem działania szpitala, bo nie miałby kto dyżurować. Wojewoda jednak się zreflektował.

Walka o jawność LEK i LDEK

O pomoc w zorganizowaniu spotkania trójstronnego przedstawicieli samorządu, Ministerstwa Zdrowia i Centrum Egzaminów Medycznych przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL Filip Dąbrowski zwrócił się do Jolanty Orłowskiej-Heitzman, która jest członkiem NRL i jednocześnie dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ. Filip Dąbrowski zwrócił uwagę, że propozycja spotkania z ministrem zdrowia została zbyta milczeniem, a argumenty resortu, dlaczego testy muszą być tajne, młodych lekarzy nie przekonują.

Wystarczy KEL

Według NRL kwestia kontaktów lekarza z przemysłem farmaceutycznym nie wymaga dodatkowych regulacji, zwłaszcza takich, które mogłyby choćby pośrednio sugerować, że lekarze nie postępują etycznie. NRL przypomniała o potrzebie zachowania właściwych, tj. etycznych i transparentnych, relacji pomiędzy lekarzami a przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego. Jednocześnie stwierdziła, że utrzymywanie takich zawodowych kontaktów jest wpisane w istotę zawodu lekarza i nie jest to w świecie medycyny zjawisko nadzwyczajne, naganne czy podejrzane.

eWUŚ a ochrona danych

NFZ poinformował o skargach, jakie napływają w związku z nieprawidłowym korzystaniem z eWUŚ przez świadczeniodawców. Takie przypadki ujawnia też sam fundusz podczas rutynowych kontroli. NFZ przypomina w związku z tym, ze system służy wyłącznie potwierdzeniu statusu ubezpieczonego na jego żądanie. Fundusz ostrzega, że korzystanie z systemu w innych celach może skutkować wszczęciem kontroli zarówno przez NFZ, jak i przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak rozliczyć radioterapię

Lekarski samorząd kwestionuje propozycje resortu dotyczące rozliczania procedur onkologicznych, jakie znalazły się w rozporządzeniach pakietowych. Zdaniem NRL np. system rozliczania radioterapii łącznie z hospitalizacją przez jeden podmiot w danej jednostce pozostaje w sprzeczności z ogólnoświatowym trendem do doskonalenia jakości przeprowadzanych procedur poprzez współdziałanie interdyscyplinarnych zespołów narządowych. NRL uzasadnia, że współczesna radioterapia stanowi składową kompleksowego skojarzonego leczenia z wykorzystaniem innych metod, w tym chemioterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie.

Co z uprawnieniami czasowymi w POZ?

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło wątpliwości w sprawie uprawnień czasowych lekarzy POZ. Resort tłumaczy, że lekarze, którzy posiadają uprawnienia czasowe, a uzyskali specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii po dniu 29 września 2007 roku, będą zobowiązani do odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej w okresie trzech lat od utraty uprawnień czasowych, tj. do końca 2020 roku. Ci, którzy posiadają uprawnienia czasowe, a nie uzyskali specjalizacji w dziedzinie pediatrii, chorób wewnętrznych oraz nie rozpoczęli specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, nie będą mogli po dniu 31 grudnia 2017 roku udzielać świadczeń POZ – nie mają oni również możliwości odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej w celu przedłużenia swoich uprawnień.

Minimalna cena na alkohol

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poparło działania podejmowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarskie (British Medical Association), których celem jest wprowadzenie minimalnych cen alkoholu. Polski samorząd podzielił opinię, że nadmierne spożycie alkoholu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia w Europie, a jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania temu są regulacje związane z ceną alkoholu.

Koroner z niewiadomą

Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje powołanie instytucji koronera, który stwierdzałby zgon i wystawiał kartę zgonu – jednak resort jeszcze nie zdecydował, czy za jego etat zapłacą starostowie, czy budżet państwa. Dla sprawnego systemu w każdym z 380 powiatów musiałoby pracować przynajmniej trzech kornerów, a to koszt ok. 150 mln zł rocznie. Resort chce, żeby urząd koronera był opłacany z budżetu państwa, ze środków przeznaczonych na ratownictwo medyczne, co krytykują ratownicy medyczni.

Normy żywienia w szpitalach

Rzecznik Praw Dziecka chce, aby do katalogu miejsc pobytu dzieci, w których będzie obowiązywał zakaz sprzedaży i podawania określonych środków spożywczych, dołączyć m.in. szpitale i oddziały dziecięce. W poselskim projekcie nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia takiego zapisu brakuje. Według RPD żywienie zgodne z normami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie powinno dotyczyć także placówek medycznych.

Jaka ocena geriatryczna

Polska Unia Szpitali Specjalistycznych uważa, że wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny geriatrycznej pacjentów na każdym oddziale szpitalnym powinno wiązać się ze szkoleniem dla lekarzy i wypracowaniem standardów takiej oceny. Zdaniem PUSS należy wzmocnić opiekę geriatryczną w systemie opieki zdrowotnej, jednak resort nie zdefiniował jej dokładnie.

Do góry