Wynagrodzenia

Szef szpitala bez jubileuszówki

Edyta Szewerniak-Milewska

Sąd Najwyższy orzekł, że dyrektor samorządowej placówki medycznej nie może się domagać od organu prowadzącego nagrody jubileuszowej. Nie zezwala na to bowiem tzw. ustawa kominowa.

Sprawa dotyczyła dyrektora szpitala wojewódzkiego, który wystąpił przeciwko placówce (jej organem prowadzącym jest marszałek województwa) z żądaniem wypłaty tej nagrody. Nie otrzymał jej, dlatego wystąpił do sądu. Sądy I i II instancji stanęły po stronie dyrektora szpitala i nakazały wypłacić mu 10 tys. zł. Jednak Sąd Najwyższy uchylił to postępowanie i ponownie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez sąd I instancji.

W efekcie nowego postępowania sędzia uznał, że osobie kierującej ZOZ nie przysługuje nagroda jubileuszowa. Wskazują na to przepisy Ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawy kominowej. Wynika z niej, że szefom tych placówek przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, można im przyznać nagrodę roczną, a także odprawę w związku z odwołaniem ze stanowiska. Sąd wskazał ponadto, że ustawa kominowa stanowi szczególne prawo w stosunku do innych aktów prawnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania kierowników ZOZ, a zatem także w stosunku do Ustawy o ZOZ czy obecnie obowiązującej Ustawy o działalności leczniczej. Oddalił więc żądania dyrektora. Podobne rozstrzygnięcie zapadło przed sądem apelacyjnym.

Pełnomocnik dyrektora szpitala wniósł skargę kasacyjną do SN. Ten jednak potwierdził, że nagroda jubileuszowa przysługująca w okresach pięcioletnich nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia miesięcznego. Dlatego świadczenie to, ustanowione dla pracowników ZOZ, nie przysługuje ich kierownikom ze względu na ograniczenie wynikające z ustawy kominowej. W wyroku z 27 lutego 2014 roku (sygn. akt II PK 134/13) SN oddalił skargę kasacyjną.

Do góry