Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Przepisy o sądach lekarskich do zmiany

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia o zmiany w ustawie o izbach lekarskich. Zdaniem rzecznika, brak odpowiednich regulacji powoduje, że w indywidualnych przypadkach sądy lekarskie nie są w stanie prawomocnie zakończyć postępowania przed upływem karalności przewinienia zawodowego. RPO uważa, że taka sytuacja wpływa również niekorzystnie na pozycję obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Nie podpiszą umów z NFZ

Lubuscy lekarze rodzinni ze Związku Lekarzy Pracodawców POZ Porozumienie Zielonogórskie podjęli jednogłośnie uchwałę, w której stanowczo deklarują, że nie podpiszą umów na 2015 r. W uchwale podkreślają, że postawione w pakietach onkologicznym i kolejkowym wymagania wobec POZ są niewykonalne.

Sprzeciw wobec zmian wycen

Pracodawcy RP uważają, że zmiany w wycenie procedur medycznych, zaproponowane przez NFZ przed rozpoczęciem systemowej wyceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, są sprzeczne z zaleceniami Rady Europejskiej. Organizacja oczekuje, że NFZ przekaże kompetencje do wyceny świadczeń powołanej do tego 1 stycznia 2015 roku AOTMiT.

Pacjenci muszą dopłacać do świadczeń

Umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych to jedna z rekomendacji Konfederacji Lewiatan dla rządu na ostatni rok jego działalności, która znalazła się w „Białej Księdze bis”. W tej publikacji organizacja przedstawiła 13 rekomendacji. Organizacja uważa, że współpłacenie to sposób na to, aby nie zmniejszać dopływu środków do systemu ochrony zdrowia przy braku rozwiązań dotyczących np. dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Utrudnianie rezydentur

Rząd planuje wprowadzenie istotnych utrudnień dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Sprzeciwia się temu samorząd, a także Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczy głównie rezydentów, a przede wszystkim uniemożliwienia zmiany rodzaju specjalizacji odbywanej w ramach rezydentury oraz uniemożliwienia zmiany miejsca odbywania specjalizacji w ramach rezydentury poza dane województwo.

Walka z otyłością w POZ

Z inicjatywy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce powstały pierwsze w Polsce zalecenia określające zasady postępowania lekarzy rodzinnych w stosunku do pacjenta z rozpoznaniem nadwagi lub otyłości. Są to wspólne wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zalecenia zostały przyjęte przez siedem towarzystw naukowych, które zajmują się również tą tematyką i są zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Hemofilia wymaga nowego systemu

Zdaniem BCC, realizacja Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne nie przebiega tak, jak powinna. Według organizacji, konieczne jest zorganizowanie referencyjnych ośrodków leczenia hemofilii. Ich tworzenie zaleca Parlament Europejski i są one standardem w wielu krajach Unii Europejskiej.

Becikowe dla lekarzy

Na razie tylko w stolicy. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wprowadziła do regulaminu funduszu samopomocy zapis, według którego samorząd fundować będzie lekarzom i lekarzom dentystom – członkom OIL w Warszawie – 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Becikowe będzie przyznawane za każde urodzone żywe dziecko, zatem rodzice bliźniaków otrzymają 2 tys. zł. Jeśli obydwoje rodzice są lekarzami i członkami izby w Warszawie, ta zapomoga przysługuje jednemu z nich. Świadczenie będzie przydzielane niezależnie od dochodu w rodzinie.

Nowe specjalizacje pediatryczne

Resort wyjaśnił wątpliwości NRL w sprawie nowych specjalizacji pediatrycznych, dotyczące równoważności uzyskiwanego tytułu specjalisty według nowego rozporządzenia z tytułem uzyskiwanym na podstawie zasad dotychczasowych. Jak uściśliło MZ, obowiązujące przepisy nie wprowadzają możliwości automatycznego uznania, że osoby posiadające odpowiednio tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc, endokrynologii, diabetologii, gastroentorologii, nefrologii lub pediatrii posiadają również tytuł specjalisty w nowej pediatrycznej dziedzinie specjalizacji.

Do góry