Drugi najbardziej istotny dla ochrony zdrowia punkt to wejście w życie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, który opiera się na przygotowanej w ubiegłym roku ustawie o zdrowiu publicznym. Główne założenia programu to wydłużenie średniej długości życia mężczyzn i kobiet w Polsce oraz zmniejszenie różnicy pomiędzy przeżywalnością kobiet i mężczyzn. Założono, że do 2020 roku średnia długość życia mężczyzn będzie wynosić 78 lat, zaś kobiet 84 lata. Założenia mają zostać osiągnięte poprzez eliminację wszystkich zagrożeń związanych ze stylem życia, począwszy od używania alkoholu, tytoniu, braku ruchu, nadmiernego stresu, poprzez wszystkie działania związane z edukacją, jak dłużej żyć, jak nie doprowadzić do choroby. To są niezbędne działania, aby profesjonaliści zajmujący się wyprowadzaniem pacjentów z choroby znaleźli w nich partnerów, którzy o zdrowie będą dbali.

Anna Janczewska-Radwan, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni BCC

Niezwykle paląca jest kwestia uporządkowania opóźnionych prac w zakresie informatyzacji oraz przygotowanie map potrzeb zdrowotnych, które są niezbędne do konsumpcji środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w ochronie zdrowia. Przeglądu i weryfikacji wymaga także koszyk świadczeń gwarantowanych oraz wycena świadczeń zdrowotnych. Za konieczne uważam również potrzebę wypracowania ponad partyjnymi podziałami i interesami wizji i długofalowej strategii dla polskiego systemu ochrony zdrowia, w tym modelu jego finansowania, która uwzględni wszystkie wyzwania stojące przed ochroną zdrowia. Jest to sprawa fundamentalna, gdyż różne zmiany i nowe regulacje, jakie były i są wprowadzane przez kolejne rządy, nie zapewniają systemowi spójności, efektywności i bezpieczeństwa dla pacjenta. Za ważną kwestię należy uznać również przygotowanie dokumentu dotyczącego polityki lekowej państwa. Konieczna jest także nowelizacja pakietu onkologicznego.

Medium 12337

Do góry