Prawo

Co nowego w badaniach kandydatów na kierowców

Żaneta Semprich

Od 31 grudnia 2015 roku obowiązuje kilka nowych przepisów w sprawie badań kandydatów na kierowców. Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2015 roku poz. 2247). Akt ten został przyjęty w celu implementacji, czyli wprowadzenia do polskiego prawa przepisów europejskich, a ściślej dyrektywy komisji 2014/85/UE z 1 lipca 2014 roku modyfikującej minimalne wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy.

Respektując te wskazania, minister zdrowia ustala, że orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami typu A1, A2 i A otrzymać może jedynie osoba, która ma prawidłowe widzenie stereoskopowe. Natomiast orzeczenie dopuszczające do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B, B+E lub T może pod pewnymi warunkami otrzymać osoba, u której stwierdzono jednooczność lub diplopię.

Zmiany przepisów regulujących sposób badania okulistycznego wprowadzono w załączniku „Szczególne warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku”. Między innymi:

  • ujednolicono wymagania w przypadku stwierdzenia jednooczności wobec osób ubiegających się o wydanie lub mających prawo jazdy AM, A1, A2, A z kategorią prawa jazdy B1, B2, B+E lub T;
  • zrównano kryteria w badaniach „Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie” oraz „Wrażliwość na kontrast” przeprowadzanych wobec osób ubiegających się o wydanie lub mających prawo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;
  • zmodyfikowano również zasady przeprowadzania badań w zakresie słuchu i równowagi. Wyeliminowano np. próby Romberga i Unterbergera lub próby Romberga i Fukudy. Dlaczego? Ministerstwo wyjaśnia, że „powyższa zmiana wynika z tego, że test dynamicznej ostrości wzroku jest badaniem, które w przypadku niektórych pacjentów, np. z dyskopatią w odcinku szyjnym kręgosłupa, może wywołać niekorzystne skutki zdrowotne. Ponadto, nie jest celowym wskazywanie uprawnionemu lekarzowi, jakie próby statyczno-dynamiczne ma wykonywać podczas przeprowadzania badania”.


Nowy przepis brzmi: „W każdym przypadku wymagana jest czynnościowa sprawność układu równowagi oraz brak zaburzeń widzenia spowodowanych uszkodzeniami narządu równowagi, potwierdzone prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych”. Odpowiednią zmianę wprowadzono w karcie badania lekarskiego stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Znajdziemy też przepisy dotyczące postępowania z pacjentami leczącymi się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej. Zdefiniowano te pojęcia. O bezdechu w postaci umiarkowanej mowa wówczas, gdy liczba epizodów w postaci zatrzymania lub spłycenia oddychania waha się w granicach od 15 do 29 w ciągu godziny, gdy jest ich więcej, jest to przypadek postaci ciężkiej. Sposób podejścia do takich chorych zależy od kategorii prawa jazdy, którego dotyczy badanie. Przykładowo, do pierwszej kategorii należą osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T oraz C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a także osoby ubiegające się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym pieniądze. Jeżeli lekarz podejrzewa taki bezdech, wszystko jedno – umiarkowany lub ciężki, powinien skierować pacjenta na specjalistyczne badanie. Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy orzeka o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jeżeli bezdech został rozpoznany, można orzec brak przeciwwskazań, gdy pacjent przedstawi opinię lekarza prowadzącego leczenie i przestrzega zaleceń co do zapobiegania nadmiernej senności.

Jeżeli pacjent leczy się z tego powodu, może otrzymać pozytywne orzeczenie po przedstawieniu opinii lekarza prowadzącego, który potwierdzi przestrzeganie zaleceń co do zapobiegania senności oraz przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych. Osoba starająca się o prawo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T musi podlegać badaniom co najmniej co trzy lata. Gdy w grę wchodzi prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, badanie powinno być przeprowadzone co roku.

Zmodyfikowano również wzory orzeczeń. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym dotychczasowe zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Do góry