Podatki

Angielskie dochody rozliczasz w Polsce

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli lekarz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to dochód uzyskany przez niego w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tak zdecydował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2015 roku (sygn. IBPB-1-1/4511-530/15/BK).

Warto wiedzieć!

Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba uzyskała dochód. Szczegółowe rozwiązania tych umów są różne w zależności od kraju. Metoda unikania podwójnego opodatkowania, która ma zastosowanie do dochodów ze stosunku pracy w Anglii, to metoda wyłączenia z progresją.

Decyzja fiskusa dotyczyła lekarki, specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej, która mieszka na stałe w Polsce, tu też pracuje. Zatrudniona jest w szpitalu na umowę o pracę (dochód opodatkowuje według skali podatkowej), prowadzi też działalność gospodarczą w postaci praktyki lekarskiej w swojej specjalizacji (podatek liniowy). Okresowo, najczęściej na dwa-trzy miesiące w roku, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje w szpitalu jako radiolog. Tam też ma założoną działalność gospodarczą (self-employment), którą prowadzi na podobnych zasadach jak w Polsce.

We wniosku o interpretację, złożonym do organu podatkowego, zapytała, czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej będą miały wpływ na opodatkowanie dochodów uzyskanych przez nią w Polsce. Wskazała, że zgodnie z angielskimi przepisami podatki od tamtejszej działalności będzie musiała rozliczyć w Wielkiej Brytanii. Uważa więc, że dochodów uzyskanych i opodatkowanych w obu krajach nie powinna łączyć.

Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej z jej zdaniem się nie zgodził. Art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jeżeli osoba mieszka na stałe na terenie Polski, podlega tu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia ich źródeł (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym w myśl przepisów za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się kogoś, kto ma tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Warto zwrócić uwagę, że użyty w przepisach spójnik „lub” oznacza, że wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów, aby uznać daną osobę za polskiego rezydenta.

Zdaniem fiskusa lekarka, jako że jest polskim rezydentem podatkowym, tu podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Wielkiej Brytanii podlega więc opodatkowaniu wraz z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej w Polsce, stosownie do wybranej metody opodatkowania.

Do góry