Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477

Na jakiej podstawie okręgowa izba lekarska może mnie wezwać, abym stawił się przed komisją specjalistów, którzy stwierdzą, czy jestem zdolny do wykonywania zawodu? Co komisja może zdecydować?

Okręgowa izba lekarska może wezwać lekarza, aby stawił się przed komisją specjalistów, którzy stwierdzą, czy jest on zdolny do wykonywania zawodu na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2015.464 j.t.).

Na podstawie wymienionego artykułu okręgowa rada lekarska powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny, jeżeli stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza.

Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych (art. 12 ust. 1).

Okręgowa rada lekarska na podstawie orzeczenia komisji może podjąć uchwałę o:

  • zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności albo
  • ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności.


Zainteresowany lekarz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej w czasie rozpatrywania jego sprawy (art. 12 ust. 3).

Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją i poddania się niezbędnym badaniom (art. 12 ust. 2). Jeżeli odmawia on poddania się badaniu przez komisję lub gdy okręgowa rada lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności medycznych przez lekarza grozi niebezpieczeństwem dla osób przez niego leczonych, podejmuje ona uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia postępowania (art. 12 ust. 4).


Jeśli komisja uzna niezdolność, jakie mam możliwości prawne?


Lekarz, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, może wystąpić do okręgowej rady lekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie sześciu miesięcy od podjęcia uchwały okręgowej rady lekarskiej (art. 12 ust. 5).


Czy mogę się odwołać? Do kogo?


Tak, lekarz może odwołać się od uchwały okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały, do Naczelnej Rady Lekarskiej jako II instancji (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy).

Uchwały te są decyzjami administracyjnymi, także wobec uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje prawo do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry