Flesz

Flesz

Jerzy Dziekoński

NFZ o wystawianiu recept

Kontrole ordynacji lekarskiej przeprowadzone przez NFZ w czwartym kwartale 2015 roku wykazały szereg nieprawidłowości. Na 165 postępowań błędów nie stwierdzono tylko w 69 przypadkach. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ordynacji leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, wystawienia recept na leki refundowane w ilościach przekraczających dopuszczalny okres stosowania, wystawiania przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu (iniekcje znieczulające), wpisywania na recepcie kodu uprawnień pacjenta mimo ich braku.

Wrażliwe dane

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uważa, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma prawo sprawdzić, czy osoba mająca dostęp do danych niejawnych leczyła się psychiatrycznie, nie może żądać od lekarza informacji na temat przebiegu leczenia. Jak informuje „DGP”, przed wystawieniem certyfikatu dla osoby, która ma mieć dostęp do informacji niejawnych, konieczne jest sprawdzenie, czy nie cierpi na choroby psychiczne i nie jest uzależniona od alkoholu czy narkotyków. Natomiast ubieganie się przez agencję o informacje na temat ewentualnego przebiegu leczenia jest nieuprawnione.

Całe Mazowsze w zasięgu LPR

6 mln zł zamierza wydać samorząd województwa mazowieckiego na nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Dzięki tej inwestycji całe Mazowsze zostanie objęte zasięgiem LPR. Nowa baza ma powstać do końca 2017 roku.

Pielęgniarki przeciwne zmianom w POZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się zmianom w POZ, nad którymi pracuje ministerialny zespół powołany przez Konstantego Radziwiłła na początku roku. Zdaniem pielęgniarek nowe pomysły dotyczące tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną naruszają zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną w Konstytucji RP jako jeden z elementów społecznej gospodarki rynkowej.

Za mało lekarzy POZ

Żeby prawidłowo zajmować się pacjentami i biurokratycznymi wymogami, na jednego lekarza rodzinnego powinno przypadać nie więcej niż 1,5 tys. pacjentów. Raport NFZ pokazuje, że bardzo często wskaźnik ten jest znacznie wyższy i przekracza liczbę 2 tys. pacjentów. Najlepiej sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Na jednego lekarza przypada tutaj 1181 pacjentów. Na przeciwnym krańcu jest Wielkopolska – średnio na jednego lekarza POZ przypada tutaj 1927 osób.

Raport NFZ „Podstawowa opieka zdrowotna – potencjał i jego wykorzystanie” pokazuje, że różnice w rozbiciu na powiaty mogą być jeszcze wyższe. Są na mapie Polski miejsca, gdzie jeden lekarz zajmuje się populacją 3-4 tys. osób.

Refundacja medycznej marihuany

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o refundacji leków zawierających medyczną marihuanę. Co więcej, pacjenci mogą liczyć na dofinansowanie do leków jeszcze niezarejestrowanych w kraju, a nawet w Unii Europejskiej. Refundacją objęte zostały specyfiki, które wskaże lekarz. O dofinansowaniu będzie decydować MZ w ramach tzw. procedury centralnej. Rząd dopłaci nie tylko do zakupu leków, lecz również ich importu.

Apel do parlamentarzystów

Podwyższenie ceny punktu kontraktowanego oraz przywrócenie wyceny punktowej osobodni do radioterapii, osobodni do chemioterapii oraz niektórych zabiegów chirurgicznych do poziomu z 2014 roku to działania, o które zaapelowało Białostockie Centrum Onkologiczne do parlamentarzystów. Zdaniem dyrekcji centrum tylko takie zmiany mogą przyczynić się do poprawy trudnej sytuacji jedynego w regionie ośrodka kompleksowego leczenia nowotworów.

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

OIL w Warszawie sprawdziła Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych, który przesyła do lekarzy prowadzących swoje gabinety wezwania do zapłaty za umieszczenie we wspomnianym rejestrze. Izba przestrzega, że nie jest to państwowy i powszechny rejestr, lecz spółka oferująca umieszczenie w rejestrze wybranych świadczeniodawców leczniczych. Opłaty i umieszczenie w rejestrze, mimo że można odnieść takie wrażenie z lektury pisma, nie są obowiązkowe.

Rezydenci adoptują posłów

„Adoptuj posła” – pod takim hasłem przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL spotykają się z parlamentarzystami, żeby przedstawić im swoją sytuację i postulaty. – Musimy różnymi ścieżkami docierać do władzy i do opinii publicznej, żeby obalać mity na temat zarobków lekarzy rezydentów – przekonuje Damian Patecki, przewodniczący porozumienia.

Do góry