Flesz

Flesz 

Jerzy Dziekoński

Mniej biurokracji

Podczas spotkania prezesa NFZ Andrzeja Jacyny z Porozumieniem Zielonogórskim doszło do ustaleń, które odciążą lekarzy rodzinnych. „Będziemy mieli mniej papierologii dotyczącej sprawozdawczości z badań dodatkowych. W dodatku zmiany dotyczą badań z przypisanym numerem PESEL. Wróciliśmy do sprawozdawczości zbiorczej raz na pół roku” – powiedział prezes PZ dr Jacek Krajewski. Uzgodniono również, że od 1 kwietnia 2016 roku wszyscy lekarze POZ otrzymują stawkę bazową roczną w wysokości 144 zł.

Kontrole bez limitów

Wszystkie placówki medyczne mają zostać wyłączone spod ochronnego parasola ustawy o swobodzie gospodarczej. Oznacza to nielimitowaną ilość dopuszczalnych kontroli w przychodniach i szpitalach. Taką propozycję zamieścił w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia. Dotyczyć to będzie aż 16,5 tys. podmiotów.

Przejrzyste specjalizacje

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o zapewnienie lekarzom nieskrępowanego, równego i opartego na przejrzystych zasadach dostępu do doskonalenia zawodowego i odbywania specjalizacji. W badanej przez RPO sprawie kilkanaście jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, posiadających wolne miejsca szkoleniowe, odmówiło przyjęcia lekarza do kontynuowania specjalizacji bez podania przyczyny odmowy. Pozwalają im na to przepisy.

Zbyt surowo

Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia apelują do Beaty Szydło o interwencję w sprawie działań Rzecznika Praw Pacjenta. Apel dotyczy kary, jaką Krystyna Barbara Kozłowska nałożyła na przychodnię POZ w Wągrowcu. Za odmowę udostępnienia oryginałów dokumentacji medycznej pacjentom na placówkę RPP nałożyła karę w wysokości 500 tys. zł. Decyzja została zaskarżona, ale sąd podtrzymał w mocy postanowienie RPP.

75+ nadchodzi

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gwarantująca seniorom, którzy ukończyli 75. r.ż., darmowe leki z tzw. listy „S” została przegłosowana przez parlament oraz podpisana przez prezydenta RP. Pierwsza lista ma zostać ogłoszona we wrześniu. Przepadły poprawki dotyczące rozszerzenia uprawnień do wypisywania recept na darmowe leki dla lekarzy wszystkich specjalności. Takie prawo będą mieli tylko lekarze POZ oraz niektóre pielęgniarki POZ.

Dostęp do dokumentacji

Pacjentom przysługuje dostęp do oryginałów dokumentacji medycznej – Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie.

19 kwietnia 2016 roku NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z 1 lipca 2015 roku, w którym orzeczono, że pacjenci nie mają uprawnień do dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.

Zmiany w doskonaleniu

Zniesienie możliwości uzyskiwania punktów edukacyjnych za prenumeratę fachowych czasopism medycznych oraz za przynależność do kolegiów specjalistów lub towarzystw naukowych ograniczy możliwość doskonalenia zawodowego lekarzy – oceniła Naczelna Rada Lekarska.

Pacjenci dopłacą?

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami, które będą dopuszczały współfinansowanie lepszych technologii i sprzętu medycznego przez pacjentów. Sprawa dotyczy np. zaćmy. Obecnie NFZ finansuje jedynie niższej jakości soczewki. Pacjenci, którzy chcą mieć soczewkę lepszą, muszą sami sfinansować zabieg. Ministerialne zmiany mają umożliwić dokupienie jedynie soczewki.

Porażka adopcji

Akcja „Adoptuj Posła” Porozumienia Rezydentów OZZL, mimo spotkań z ponad 120 parlamentarzystami, nie przyniosła pożądanych rezultatów. 19 kwietnia w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, na której wszystkie postulaty lekarzy rezydentów zostały odrzucone. MZ poinformowało, że rozpatrywane mogą być tylko takie zmiany w ustawie, które będą prowadziły do obniżenia wynagrodzeń. Rezydenci przygotowują się do czynnego protestu.

Do góry