Flesz

Flesz

Jerzy Dziekoński

Nielimitowane straty szpitali

130 mln zł w skali roku – tak wyceniane są straty szpitali po wprowadzeniu pakietu onkologicznego. Z jednej strony zdjęto limity świadczeń, z drugiej – wyceny procedur zostały mocno obniżone. Jak wyjaśniał prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jaskrawym przykładem jest teleradioterapia 3D. Stawka za pobyt w szpitalu pacjenta leczonego tą metodą została zrównana z pobytem hostelowym. Żeby procedura ta mogła być przez szpital zbilansowana, wycena pobytu w szpitalu pacjenta leczonego teleradioterapią powinna być o ponad połowę wyższa niż obecnie i wzrosnąć ze 156 do ok. 364 zł.

Większa kasa za seniorów

Negocjacje lekarzy rodzinnych z NFZ zakończyły się porozumieniem – prezes funduszu wydał zarządzenie o aneksowaniu umów z podmiotami POZ. Aneksy obowiązują od 1 lipca do 31 grudnia br. Wśród zrealizowanych w zarządzeniu postulatów lekarzy rodzinnych znalazły się m.in. wyższe środki na pacjentów powyżej 75. r.ż.

Niższe zaufanie

O sześć punktów procentowych w stosunku do danych sprzed dwóch lat spadło zaufanie Polaków do zawodu lekarza – pokazuje raport GfK, który obejmuje ponad 30 zawodów. W poprzednim badaniu lekarzom ufało 8 na 10 respondentów. Dzisiaj wskaźnik zaufania wynosi 74 proc.

Andrologia – nowa specjalizacja

Mimo że resort zdrowia zapowiadał ograniczenie liczby specjalizacji lekarskich, do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia, który powołuje do życia nową – andrologię. Jak informuje resort zdrowia, z inicjatywą wystąpił konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzej Lewiński.

„Fizjologia i patofizjologia zaburzeń męskiego układu płciowego są traktowane wycinkowo i pobieżnie w trakcie studiów medycznych i kursów specjalizacyjnych. W związku z powyższym istnieje potrzeba organizacji szerszego i jednolitego kształcenia lekarzy w zakresie andrologii” – czytamy w uzasadnieniu ministerialnego projektu.

Większe pieniądze dla konsultantów?

– Konsultanci krajowi i wojewódzcy są za słabo wynagradzani, dlatego brakuje chętnych do piastowania tych stanowisk – uważa poseł Paweł Arndt i wysyła interpelację do ministra zdrowia. Poseł powołuje się na opinię Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która punktuje, że dotychczasowe regulacje prawne zawarte w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich są niewystarczające w kontekście problemów ze znalezieniem kandydatów na stanowiska konsultantów wojewódzkich.

Postaraj się o akredytację

Dzięki porozumieniu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z CMJ lekarze POZ mają możliwość uzyskania akredytacji. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, w porozumieniu ze wszystkimi konsultantami wojewódzkimi uznała, że podmioty POZ, które zatrudniają rezydentów, powinny o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wystąpić.

Ile powinien zarabiać lekarz?

NRL przedstawiła wypracowane podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy kwoty, jakie powinni zarabiać lekarze. Postulaty samorządu są następujące: stażyści powinni zarabiać średnią przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS, co w 2016 roku powinno dać kwotę 4121,41 zł brutto, lekarze bez specjalizacji – dwukrotność średniej, co w 2016 roku powinno dać kwotę 8242 zł brutto, lekarze z I stopniem specjalizacji – dwuipółkrotność średniej, co w 2016 roku powinno dać kwotę 10 303,53 zł brutto, lekarze specjaliści – trzykrotność średniej, co w 2016 roku powinno dać kwotę 12 364,23 zł brutto.

Krytyka projektu ustawy o wynagrodzeniach

MZ zaprezentowało projekt ustawy dotyczący minimalnych wynagrodzeń w zawodach medycznych. Przedstawione rozwiązania spotkały się z ostrą krytyką. Według wyliczeń resortu lekarz specjalista miałby zarabiać od 1 stycznia 2022 roku 4800 zł brutto, lekarz bez specjalizacji i rezydent – 3980 zł brutto. Porozumienie Rezydentów OZZL określiło regulację dotyczącą minimalnych wynagrodzeń jako „skandalicznie złą”. Także Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, nie szczędził gorzkich słów. Według wyliczeń MZ skutki finansowe wprowadzenia minimalnych płac w ochronie zdrowia to 6,7 mld zł.

Pytania egzaminacyjne przestają być tajne

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzyli 7 czerwca br. wniosek NRL z 30 stycznia 2015 roku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które uniemożliwiają dostęp do pytań z lekarskiego egzaminu końcowego (LEK), lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego (LDEK) oraz państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES). Skarga NRL dotyczyła zapisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które mówią, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. TK przyznał rację NRL i stwierdził, że zapisy blokujące dostęp do pytań egzaminacyjnych (dotyczące egzaminów, które już się odbyły) są niezgodne z konstytucją.

Prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz przesłał do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Mariusza Klenckiego pismo, w którym domaga się zniesienia ograniczeń w dostępie do pytań egzaminacyjnych lekarskiego egzaminu końcowego, lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego oraz państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Do góry