Absolwenci

Siedem postulatów, z których nie zrezygnujemy

Dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący KML WIL

Small bartosz urbanski   arc opt

Dr n. med. Bartosz Urbański

W dniach 20-22 maja 2016 roku Poznań gościł uczestników XXV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy. Owocem konferencji jest siedem stanowisk przedstawionych w tym artykule.

1. Umożliwienie składania przez lekarzy i lekarzy dentystów państwowego egzaminu specjalizacyjnego w trakcie trwania ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego a datą samego egzaminu. Dla wielu jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia.

Na moją prośbę stanowisko to zostało potraktowane priorytetowo i jako pierwsze wysłano je do resortu zdrowia.

2. Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych. W pełni zinformatyzowany, zintegrowany system naboru w znaczący sposób ułatwiłby ubiegającym się o miejsce szkoleniowe właściwy wybór dziedziny oraz miejsca odbywania szkolenia. Wpłynęłoby to na bardziej efektywne wykorzystanie miejsc akredytowanych, co przy obecnym ich braku jest niezbędne.

3. Narasta problem niskich zarobków młodych lekarzy, a zwłaszcza rezydentów. Zaproponowaliśmy wprowadzenie w życie uchwały nr 14 Krajowego Zjazdu Lekarzy z 7 stycznia 2006 roku, uchwały nr 12/06/V NRL z 17 marca 2006 roku oraz apelu nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie:

a) 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów;

b) 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarzy bez specjalizacji;

c) 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarzy specjalistów I stopnia;

d) 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla lekarzy specjalistów II stopnia.

4. Uregulowanie przepisów dotyczących odbywania i finansowania dyżurów medycznych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Postulujemy zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez objęcie dyżurów medycznych pełnionych przez lekarzy rezydentów w ramach umowy o pracę łączących ich z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przy zachowaniu odrębnych źródeł finansowania pracy wykonywanej w normalnych godzinach pracy oraz dyżurów medycznych. Pozwoli to na objęcie dyżurów medycznych zapisami ustawy o działalności leczniczej. Zmiana wydaje się korzystna również z punktu widzenia odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, która w przypadku lekarzy rezydentów powinna być ściśle związana z łączącą lekarza z podmiotem szkolącym umową o pracę.

Jednocześnie postulujemy zmianę art. 16 i ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez jednoznaczne ustalenie, który z podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne ponosi koszty dyżurów medycznych specjalizanta pełnionych w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy. Proponujemy wprowadzenie obligatoryjnego wzoru umowy zawieranej między podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne a podmiotem prowadzącym staż kierunkowy. Umowa winna określać sposób rozliczania się obu podmiotów. Proponujemy wprowadzenie minimalnego czasu stażu specjalizacyjnego, po upływie którego lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mógłby pełnić samodzielne dyżury medyczne. Należy podkreślić, że dyżury, choć płatne oddzielnie, bezwzględnie powinny stanowić element programu specjalizacji.

Czas trwania dyżurów nie powinien być w żaden sposób ograniczany w programie specjalizacji. W tym zakresie winny obowiązywać normy ogólne dotyczące dyżurów medycznych, a mianowicie czas trwania dyżuru w dni powszednie wynieść powinien 16 lub 17 godzin, w dni świąteczne 24 godziny. Odpoczynek lekarza po dyżurze nie może powodować przedłużenia odbywania specjalizacji, powinien być zaliczony do czasu jej trwania. Pełnienie dyżurów przez lekarzy rezydentów odbywać się winno zgodnie z Kodeksem pracy.

W naszej ocenie sytuacja ta może spowodować emigrację zarobkową młodych lekarzy. Może to oznaczać utratę przez skarb państwa już zainwestowanych środków w edukację studentów medycyny do czasu uzyskania przez nich tytułu lekarza. Biorąc pod uwagę rosnącą lukę pokoleniową oraz starzenie się społeczeństwa, niezbędne jest podjęcie działań mające na celu poprawę warunków odbywania specjalizacji przez rezydentów i niedopuszczenie do ich dalszej migracji.

5. Wysoce zasadne jest przywrócenie jawności pytań i odpowiedzi z lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego (LDEK) oraz wprowadzenie jawności pytań i odpowiedzi z państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES).

6. Jednocześnie wskazana jest inicjatywa ustawodawcza zmierzająca do zmiany przepisów dotyczących szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów poprzez ewaluację i urealnienie programów specjalizacji we współpracy z przedstawicielami środowiska młodych lekarzy.

7. Postulujemy wprowadzenie systemu wynagradzania kierowników specjalizacji z tytułu pełnionej funkcji. Nakład pracy, którą wykonują opiekunowie specjalizujących się lekarzy, oraz odpowiedzialność, którą ponoszą, w opinii uczestników konferencji winny być wynagradzane.

Do góry