Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477

Jestem lekarką w trakcie specjalizacji. Mam dwójkę dzieci, w tym jedno poniżej 4. r.ż. Chciałam zapytać, jak rozwiązać sprawę dyżurów w takiej sytuacji. W programie specjalizacji jest określone, że należy pełnić trzy dyżury na miesiąc (wydaje mi się, że nie jest określone, że muszą to być dyżury samodzielne i w nocy). Chciałabym skorzystać z prawa, że jako matka dziecka poniżej 4. r.ż. nie muszę pracować w nocy, ale nie wiem, jak w tej sytuacji wygląda zaliczanie specjalizacji.

Odbywanie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku zatrudnienia ich na umowę o pracę podlega nie tylko przepisom ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ale również przepisom ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Oznacza to, że zastosowanie ma art. 178 Kodeksu pracy, stanowiący, iż pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. r.ż. nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Przy czym pora nocna na podstawie art. 1517 Kodeksu pracy stanowi osiem godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Co istotne, powyższy przepis dotyczy nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, którzy opiekują się małym dzieckiem.

Uwzględniając powyższe przepisy, może pani odmówić pełnienia dyżuru w nocy, jednak może to skutkować wydłużeniem czasu odbywania specjalizacji. Na podstawie art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy m.in. w związku z brakiem zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. Zasady przedłużenia okresu specjalizacji określa § 10 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarza i lekarza dentysty. W takim przypadku jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę. Ponadto w przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki została zawarta umowa o pracę w ramach rezydentury, lekarz może kontynuować odbywanie tego szkolenia jedynie po uzyskaniu zgody wojewody w trybie określonym w art. 16h ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – w ramach wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry