Rak płuca

Od kilku lat pojawiają się doniesienia na temat skuteczności nowej strategii immunoterapii (przeciwciała anty-PD1) w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Podczas tegorocznego kongresu ASCO zaprezentowano wyniki badania I/II fazy (CheckMate 032) oceniającego skuteczność skojarzenia niwolumabu (anty-PD1) z ipilimumabem (anty-CTLA4) oraz samego niwolumabu w leczeniu chorych na nawrotowego drobnokomórkowego raka płuca, który jest najbardziej agresywnym typem raka płuca. Skojarzenie ipilimumabu z niwolumabem pozwoliło uzyskać bardzo wysoki odsetek przeżyć jednorocznych (48 proc.) przy medianie czasu przeżycia całkowitego wynoszącej 7,75 miesiąca. Na podstawie tych doświadczeń rozpoczęto badanie III fazy.

Do góry