Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 10477


Jeśli zastępuję kolegę w ramach POZ, czy mogę wystawić receptę 75+ dla seniora? A jak jest w sanatoriach? Tam jest sporo takich problemów – pacjentom kończą się leki i proszą o wystawienie recepty na leki z listy 75+. Czy lekarz w sanatorium może wystawić taką receptę? A lekarz POZ w danej miejscowości? A w nagłych sytuacjach na SOR?

Wydawanie recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75. r.ż. reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). Na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach receptę na leki 75+ może wystawić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, w przypadku recept pro auctore i pro familiae.


Przy czym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o świadczeniach, jest lekarz o odpowiednich kwalifikacjach, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo którego pracodawca zawarł taką umowę.

Należy podkreślić, iż lekarz POZ ma uprawnienie do wystawiania recept na leki dla seniora tylko dla pacjentów, którzy są przypisani do jego listy aktywnej lub do listy aktywnej świadczeniodawcy, u którego pracuje. Zatem pacjent nie może uzyskać recepty od dowolnego lekarza POZ, jedynie od tego wskazanego w deklaracji.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. W przypadku nieobecności lekarza POZ wybranego w ramach deklaracji przez pacjenta, może on uzyskać receptę od innego lekarza POZ pracującego u danego świadczeniodawcy lub od lekarza pełniącego za niego zastępstwo. Recepty na bezpłatne leki nie mogą być jednak wydawane przez lekarza POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Uwzględniając powyższe zasady wydawania recept na leki dla seniorów, w przypadku pacjenta planującego podróż albo pobyt w sanatorium konieczna jest wcześniejsza wizyta u wybranego przez niego lekarza POZ w celu uzyskania recepty na potrzebne leki.

Zatem, odpowiadając na powyższe pytania, należy wskazać, iż:

  • możliwe jest wystawienie recepty na leki 75+ przez lekarza POZ pełniącego formalne zastępstwo za lekarza uprawnionego do wystawienia takiej recepty dla danego pacjenta,
  • zarówno w sanatoriach, jak i miejscach innych niż wskazane w deklaracji pacjenta nie uzyska on przedmiotowych recept,
  • brak jest również możliwości wystawiania recept przez lekarzy POZ na szpitalnych oddziałach ratunkowych – ustawodawca nie przewidział wyjątków w sytuacjach nagłych.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry