Pytanie prawne

Pytanie prawne

Czy pacjent przy wypisie może żądać dodatkowego zaświadczenia – oprócz karty informacyjnej z leczenia szpitalnego? Jakie informacje powinno zawierać? Czy lekarz ma obowiązek wystawić zaświadczenie na żądanie pacjenta? Czy jest ono płatne?

Wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1]) jest jednym z przykładowo wymienionych świadczeń zdrowotnych, czyli form wykonywania zawodu lekarza bez względu na postać organizacyjno-prawną jego praktyki. Odbiciem lustrzanym tej regulacji jest prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.[2]

Problem dokumentacji medycznej wydawanej pacjentowi przy jego wypisie reguluje rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.[3] Zgodnie z nim karta informacyjna z leczenia szpitalnego stanowi tzw. dokumentację indywidualną zewnętrzną, przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot. Jest to pewnego rodzaju świadectwo z wszelkich czynności podjętych w trakcie jego pobytu w szpitalu. Dzięki temu dokumentowi kolejne świadczenia zdrowotne będą analizowane przez pryzmat tych wcześniejszych.

Do góry