Wytyczne

Leczenie otyłości w czasie i po pandemii

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Omówienie wytycznych utworzonych pod patronatem 7 polskich towarzystw naukowych oraz społecznym patronatem Fundacji Chorych na Otyłość „OD-WAGA”.

Aktualna dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała konieczność opracowania nowych wytycznych skierowanych zarówno do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i specjalistów. Czas pandemii sprzyja zachorowaniom na otyłość spowodowanym jedzeniem pod wpływem emocji oraz rozwojem zaburzeń odżywiania. Ponadto chorzy ci stanowią grupę najwyższego ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 i zgonu z tego powodu. Dlatego skuteczne leczenie otyłości stało się jeszcze ważniejsze niż do tej pory. Wytyczne opracowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Sekcji Naukowej Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce mają na celu poprawę diagnozowania otyłości i jej przyczyn oraz skuteczności jej leczenia. Niniejszy artykuł stanowi omówienie najważniejszych zaleceń zawartych we wspomnianym dokumencie, z naciskiem na schematy postępowania przydatne w codziennej praktyce lekarskiej.

Otyłość jako choroba ma numer E66 według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Nie jest to schorzenie metaboliczne. Jego etiologia jest złożona, ale zawsze czynniki sprawcze prowadzą do dodatniego bilansu energetycznego, tj. przewagi energii pobranej z pożywieniem nad energią wydatkowaną. Otyłość to choroba przewlekła, nieustępująca samoistnie i mająca tendencję do nawrotów oraz powodująca rozwój licznych chorób określanych jako jej powikłania metaboliczne i niemetaboliczne. Nadwaga jest początkowym etapem rozwoju choroby określanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako przedotyłość1.

Aspekty etyczne omówione w wytycznych i wynikające z nich rekomendacje

Zgodnie z obiegową opinią uważa się, że otyłość jest wyłączną winą chorego. Takie podejście jest nieetyczne i powoduje, że pacjent zamiast być leczony, słyszy od lekarza: niech pan/pani schudnie, proszę coś ze sobą zrobić, niech pan/pani idzie do dietetyka, itp. Brak odpowiedniego leczenia skutkuje postępem choroby, rozwojem powikłań i niepełnosprawności, pogorszeniem jakości życia oraz skróceniem czasu jego trwania2.

Obowiązujące zasady bioetyki gwarantują pacjentowi autonomię, korzyści i bezpieczeństwo leczenia oraz sprawiedliwość. Chorzy na otyłość są grupą, wobec której naruszane są te wszystkie 3 zasady bioetyki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie otyłości w dobie pandemii – dlaczego należy je podejmować?

Przeprowadzone w dorosłej populacji polskiej badania epidemiologiczne wskazują, że na otyłość choruje 8 milionów Polaków, a nadwaga występuje u blisko 19 milionów naszego społeczeństwa. [...]

Dlaczego emocje wpływają na pobór pokarmu?

Głód i sytość są fizjologicznymi odczuciami mającymi na celu utrzymanie organizmu przy życiu. Regulujące je ośrodki mieszczą się w podwzgórzu. Natomiast emocje są [...]

Rozpoznanie otyłości – czy powinno się stosować nowe kryteria?

Pierwsze kryteria diagnostyczne dotyczące rozpoznawania nadwagi i otyłości bazujące wyłącznie na wartości wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index) zostały przedstawione [...]

Leczenie otyłości – kto, kiedy i jak?

Leczenie otyłości w Polsce jest wpisane w obowiązki lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów opiekujących się pacjentami z rozpoznaniem powikłań otyłości. Lekarz, który nie chce lub [...]

Indywidualny dobór farmakoterapii – pozycjonowanie monoterapii, stosowanie politerapii

Indywidualny dobór farmakoterapii powinien być oparty na mechanizmach działania leków i przyczynach rozwoju otyłości.

Wykorzystanie technik telemedycyny w leczeniu chorych na otyłość w dobie pandemii i w przyszłości

Porady na odległość są obecnie udzielane przeważnie telefonicznie lub przez komunikatory internetowe. Coraz częściej zaczyna się również używać aplikacje telemedyczne wykorzystujące [...]

Algorytm diagnozowania i leczenia otyłości z wykorzystaniem technik telemedycyny

Eksperci, świadomi faktu ograniczeń czasowych, dla ułatwienia zastosowania wytycznych w praktyce opracowali algorytm diagnozowania i leczenia otyłości (ryc. 3).

Podsumowanie

Nowe wytyczne opracowane przez ekspertów pod patronatem 7 wymienionych na początku tego artykułu towarzystw naukowych zmieniają dotychczasowe spojrzenie na diagnozowanie i leczenie [...]

Do góry