Temat numeru

Kardiowersja migotania przedsionków a terapia przeciwzakrzepowa

lek. Klaudia Męcka1

Maria Stec2

Wiktoria Kuczmik2

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec1

mgr Aleksandra Burchacka1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Studenckie Towarzystwo Naukowe, I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

  • Aktualne zalecenia European Society of Cardiology dotyczące kardiowersji migotania przedsionków
  • Metody optymalnego prowadzenia leczenia przeciwkrzepliwego/antykoagulacyjnego przed kardiowersją i po jej wykonaniu
  • Rola przezprzełykowego badania echokardiograficznego

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) jest obecnie najczęściej występującym wśród dorosłych pacjentów zaburzeniem rytmu serca. Rozpoznanie klinicznego AF wymaga zarejestrowania w zapisie standardowego 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu lub zapisie z 1 odprowadzenia epizodu co najmniej 30-sekundowego rytmu bez dostrzegalnych załamków P z nieregularnym odstępem RR. Częstość występowania tej arytmii szacuje się na 2-4% populacji ogólnej1. Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w Polsce zaburzenie to dotyczy około 700 000 osób. Szacuje się, że liczba chorych z AF będzie wzrastać ze względu na starzenie się populacji, wzrost rozpowszechnienia stanów sprzyjających AF oraz intensyfikację diagnostyki przesiewowej mającej na celu wykrycie pacjentów o bezobjawowym przebiegu tej arytmii. Zapadalność i częstość występowania AF są wyższe wśród płci męskiej, a także w krajach wysoko rozwiniętych. Arytmia występuje częściej wśród osób starszych oraz u pacjentów z takimi stanami chorobowymi, jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, otyłość, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, a także obturacyjny bezdech senny.

Migotanie przedsionków pozostaje jedną z głównych przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu – odpowiada za 20-30% wszystkich niedokrwiennych oraz 10% kryptogennych udarów2. Prowadzi także do upośledzenia funkcji skurczowej lewej komory oraz zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (nagły zgon sercowy, zgon z powodu udaru mózgu lub niewydolności serca). Ważnym aspektem jest wpływ AF na jakość życia pacjentów, która jest istotnie gorsza niezależnie od występowania chorób współistniejących. Gorsza jakość życia zależy głównie od nasilenia objawów – od zupełnie bezobjawowego przebiegu i dobrej tolerancji arytmii do ciężkich objawów, takich jak: duszność, istotne pogorszenie tolerancji wysiłku, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej i objawy niewydolności serca związane z kardiomiopatią tachyarytmiczną. Skuteczna kontrola rytmu serca ogranicza nasilenie objawów. Dodatkowo ma wiele innych zalet. Upośledzenie czynności poznawczych i otępienie naczyniopochodne występują częściej u chorych z przetrwałym AF, także u leczonych przeciwzakrzepowo. Chorzy z AF częściej wymagają leczenia szpitalnego – corocznie hospitalizowanych jest 10-40% pacjentów z rozpoznanym AF.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody przywracania rytmu zatokowego i kontrola częstości rytmu

Kardiowersja w migotaniu przedsionków oraz leczenie przeciwkrzepliwe stanowią element aktualnie zalecanego przez wytyczne European Society of Cardiology (ESC) zindywidualizowanego i zintegrowanego podejścia do [...]

Kardiowersja AF jako doraźna metoda przywracania rytmu zatokowego

Decyzja o kardiowersji jako sposobie doraźnego przywracania rytmu zatokowego musi uwzględniać dane na temat czasu trwania arytmii, stosowania leczenia przeciwkrzepliwego oraz okresu, [...]

Wybór leczenia przeciwkrzepliwego

Jak wiadomo, najistotniejszymi powikłaniami AF jest udar niedokrwienny mózgu oraz obwodowe incydenty zatorowe. W związku z tym u każdego pacjenta należy oszacować ryzyko wystąpienia [...]

Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne

Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne charakteryzuje się 95-100% czułością w wykrywaniu skrzepliny w obrębie lewego przedsionka. Należy jednak mieć świadomość, że mimo wysokiej czułości ma [...]

Skrzeplina wewnątrzsercowa

Skrzeplina wewnątrzsercowa jest istotnym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu i stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do wykonywania elektywnej kardiowersji, w tym kardiowersji AF. Brak odpowiedniej [...]

Podsumowanie

Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią występującą u osób dorosłych, która stanowi istotny problem dla lekarzy różnych specjalności. Pacjenci ze źle tolerowanym napadem [...]

Do góry