Reumatologia

Ocena ryzyka występowania tętniczego nadciśnienia płucnego u pacjentów z twardziną układową

lek. Marek Kajfasz

dr n. med. Maria Maślińska

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw. NIGRiR

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Marek Kajfasz

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

  • U pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) raz w roku należy przeprowadzić badania czynnościowe układu oddechowego i przezklatkowe badanie echokardiograficzne (wcześniej w przypadku wystąpienia objawów sugerujących TNP)
  • Niska wartość DLCO, jej spadek w badaniach kontrolnych przy niewystępowaniu nasilonych zmian śródmiąższowych jest silnym czynnikiem rozwoju TNP
  • Algorytmy DETECT oraz ASIG pozwalają podjąć decyzję o zabiegu cewnikowania prawego serca i powinny być stosowane w praktyce reumatologicznej

Twardzina układowa (TU) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej, w której procesy autoimmunologiczne prowadzą do włóknienia tkanek oraz uszkodzenia naczyń krwionośnych, co skutkuje nieodwracalnymi powikłaniami narządowymi. Twardzina układowa wiąże się z dużym ryzykiem śmiertelności zależnym od choroby i ogólnym powiązanym ze schorzeniami współistniejącymi wynikającymi z uszkodzenia narządów wewnętrznych1. Co istotne, TU w znacznym stopniu obniża jakość życia pacjentów. Nie dysponujemy w pełni skutecznymi metodami leczenia przyczynowego, terapie są ukierunkowane na redukcję objawów. Wyzwaniem pozostaje wybór odpowiedniego momentu rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej oraz rozważenie bilansu spodziewanych efektów i skutków niepożądanych leczenia. Obecnie dzięki metodom diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz postępowi wiedzy o patofizjologii tej choroby możliwe staje się wczesne jej wykrycie i kompleksowe podejście dążące do hamowania zmian narządowych i właściwego ich monitorowania w trakcie leczenia.

Jednym z ważnych naczyniowych powikłań TU jest tętnicze nadciśnienie płucne (TNP). Wraz z śródmiąższową chorobą płuc (ŚChP) stanowi ono główną przyczynę zgonu u osób z TU. Tętnicze nadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc łącznie odpowiadają za 55% zgonów związanych z chorobą oraz są najsilniejszymi czynnikami predykcyjnymi zgonu w przebiegu TU2. Tętnicze nadciśnienie płucne występuje u około 12% chorych na TU3. Przeżywalność trzyletnia u osób z TU-TNP wynosi w zależności od badanej populacji od 56% do 75%3-4 i jest ona znacznie niższa niż u pacjentów z TNP o innej etiologii5. Wczesne wykrycie TNP oraz współczesne możliwości leczenia tego powikłania istotnie poprawiają przeżywalność chorych6.

U pacjentów z twardziną układową nadciśnienie płucne (NP) może mieć różną etiologię (wtórne do ŚChP – grupa III według World Health Organization [WHO], wtórne do zajęcia mięśnia sercowego – grupa II wg WHO), lecz zdecydowanie najczęściej występuje tętnicze nadciśnienie płucne, co odzwierciedla patofizjologię układu naczyniowego występującą w tej chorobie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy tętniczego nadciśnienia płucnego

Wczesne objawy TNP (tab. 1) są nieswoiste, dlatego nierzadko bywają ignorowane przez pacjentów, a diagnostyka koncentruje się na ich częściej występujących przyczynach. [...]

Czynniki ryzyka tętniczego nadciśnienia płucnego

Znane są czynniki ryzyka rozwoju TNP, które pozwalają wyodrębnić grupę chorych wymagających szczególnego nadzoru. Należą do nich: późny początek choroby (>60 [...]

Badanie echokardiograficzne

Przezklatkowe badanie echokardiograficzne (echo) z uwagi na możliwość nieinwazyjnego oszacowania ciśnienia płucnego od lat jest powszechnie wykorzystywane w ocenie chorych z podejrzeniem TNP i uwzględniane [...]

Badania czynnościowe układu oddechowego

W ocenie pacjenta, u którego podejrzewa się TNP, istotną rolę odgrywają badania czynnościowe układu oddechowego, takie jak: spirometria, bodypletyzmografia i badanie pojemności dyfuzyjnej płuc [...]

Algorytmy przesiewowe

W celu opracowania opartego na dowodach naukowych algorytmu przesiewowego, który minimalizowałby ryzyko niewykrycia TNP, przeprowadzono badanie DETECT, którego wyniki zostały opublikowane w 2014 [...]

Dyskusja

Algorytmy przesiewowe zakładają wykrywanie patologii u osób bez objawów. Znaczenie ma ich regularne powtarzanie w określonych odstępach czasu. Występowanie objawów nie wyklucza zastosowania [...]

Podsumowanie

Dysponujemy wiedzą o czynnikach ryzyka rozwoju TNP u pacjentów z TU oraz trzema schematami przesiewowymi o udowodnionej skuteczności. Z uwagi na obniżenie wartości mPAP warunkującej rozpoznanie [...]

Do góry