Skale udarów – stan aktualny
Część 3. European Stroke Scale i Japan Stroke Scale

prof. dr hab. n. med. Józef Opara1,2
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak3,4

1Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice

2„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Tarnowskie Góry

3Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

4Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, Opole

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Józef Opara

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki

ul. Mikołowska 72B, 40-065 Katowice

e-mail: jozefopara@wp.pl

  • W trzecim i ostatnim artykule z cyklu poświęconego opisowi skal udarów przedstawiono dwie najnowsze skale: European Stroke Scale z 1994 r. i Japanese Stroke Scale z 2001 r.

Dziękujemy redakcji „Neurologii po Dyplomie” za przyjęcie naszej propozycji przygotowania cyklu trzech artykułów przedstawiających aktualny stan wiedzy na temat skal udarów. W pierwszym artykule omówiliśmy National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)1, w drugim zaś przedstawiliśmy zalety i wady dwóch skal udarów: skali Orgogozo i Scandinavian Stroke Scale2. W trzecim artykule omawiamy skale najnowsze: European Stroke Scale z 1994 r. i Japan Stroke Scale z 2001 r.

Skale udarów

Historię skal udarów (stroke scales) przedstawiono w pierwszym artykule z cyklu (tegoroczny numer majowy „Neurologii po Dyplomie”)1. Najbardziej znane skale udarów to: National Institutes of Health Stroke Scale (Brott i wsp.; 1989), Scandinavian Stroke Scale (SSS; 1985), skala Orgogozo i wsp. (1983), nazwana przez autorów skalą tętnicy środkowej mózgu (NSMCA), European Stroke Scale (ESS; Hantson i wsp.; 1994), przeznaczona dla chorych z zespołem tętnicy środkowej mózgu, i Japan Stroke Scale (Gotoh i wsp.; 2001)2,3. Wielu badaczy stwierdziło silną korelację między poszczególnymi skalami4-8. Najczęściej w badaniach klinicznych wykorzystywana jest skala NIH, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

European Stroke Scale

Skala ogłoszona w 1994 r. przez grupę autorów belgijskich pod kierownictwem Hantsona została nazwana European Stroke Scale. Jest ona przeznaczona dla [...]

Japan Stroke Scale

W 2001 r. Fumio Gotoh i wsp. z Japan Stroke Society opublikowali Japan Stroke Scale, nazwaną przez autorów skalą parametryczną27. Składa [...]

Podsumowanie

W cyklu trzech artykułów przedstawiliśmy aktualny stan wiedzy na temat skal udarów.
Do góry