Objawy i schorzenia neurologiczne w chorobach związanych z glutenem

dr hab. n. med. Jacek Staszewski1
lek. Aleksandra Pogoda1
lek. Magdalena Goryszewska1
Mateusz Antoniak1
dr hab. n. med. Wojciech Feleszko2

1Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

2Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: jstaszewski@wim.mil.pl

© 2020 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Artykuł podsumowuje dostępne piśmiennictwo i dotychczasowe obserwacje kliniczne dotyczące korelacji między chorobami związanymi z glutenem a schorzeniami neurologicznymi
  • Oczekuje się, że kolejne analizy kliniczne przyniosą odpowiedź na pytanie o rolę glutenu w omówionych chorobach neurologicznych

Gluten jest złożonym kompleksem białek (prolamin) znajdujących się w zbożach, przede wszystkim w pszenicy (gliadyna), życie (sekalina) i jęczmieniu (hordeina). Obserwacje kliniczne wskazują na możliwą korelację między chorobami związanymi z glutenem (GRD – gluten related disorders) a zróżnicowanymi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego1-4. Mimo że związek między GRD i niektórymi typami ataksji, neuropatii oraz padaczki jest dość dobrze udokumentowany, GRD jako możliwe przyczyny chorób neurologicznych są wciąż zbyt rzadko rozpoznawane w codziennej praktyce klinicznej. Rola nadwrażliwości na gluten w etiopatogenezie niektórych chorób demielinizacyjnych OUN, autyzmu czy fibromialgii nie została dotychczas jednoznacznie ustalona, jednak na podstawie własnego doświadczenia wielu chorych i część lekarzy żywi przekonanie o możliwym korzystnym wpływie diety bezglutenowej w tych jednostkach chorobowych.

Celiakia (CD – celiac disease) pozostaje najlepiej poznaną jednostką chorobową wśród GRD. W ostatnich latach uwaga klinicystów koncentrowała się przede wszystkim na słabo dotychczas poznanej i kwestionowanej przez niektórych badaczy nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten (NCGS – non-celiac gluten sensitivity), mogącej przebiegać z mniej charakterystycznymi i nasilonymi objawami klinicznymi, w tym neurologicznymi, niż w CD. Dotąd zarówno dokładny patomechanizm GRD, jak i ich powikłania neurologiczne nie zostały jednak dobrze scharakteryzowane, a stosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej poza CD w innych GRD jest przedmiotem badań, ale też kontrowersji. Obecnie prowadzone są projekty badawcze analizujące wpływ glutenu na zapadalność i przebieg neurologicznych chorób autoimmunologicznych, np. stwardnienia rozsianego i miastenii. Objawy neurologiczne w przebiegu GRD stanowią istotne symptomy pozajelitowe, występują również często u chorych bez typowej symptomatologii gastroenterologicznej, co utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania5. Poniższy artykuł podsumowuje dostępne piśmiennictwo i dotychczasowe obserwacje kliniczne dotyczące związku między GRD a chorobami neurologicznymi.

Zaburzenia związane z glutenem

Obecnie wyróżnia się trzy główne GRD: celiakię, IgE-zależną alergię na pszenicę oraz NCGS6. Część autorów dodatkowo uwzględnia jako odrębne jednostki chorobowe opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa; dermatitis herpetiformis) oraz ataksj...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia związane z glutenem

Obecnie wyróżnia się trzy główne GRD: celiakię, IgE-zależną alergię na pszenicę oraz NCGS6. Część autorów dodatkowo uwzględnia jako odrębne jednostki chorobowe [...]

Celiakia

Celiakia (choroba trzewna) jest genetycznie uwarunkowaną, przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do aktywacji układu immunologicznego pod wpływem antygenu, [...]

IgE-zależna alergia na pszenicę

IgE-zależna alergia na pszenicę wiąże się z charakterystycznymi objawami, typowymi dla nadwrażliwości typu pierwszego. Może mieć postać klasycznej alergii na spożywaną [...]

Choroba Duhringa (opryszczkowate zapalenie skóry)

Choroba Duhringa to zespół jelitowo-skórny, w którym współistnieją pęcherzykowo-grudkowe zmiany skórne i enteropatia zależna od glutenu. Mechanizm powstawania pęcherzy nie jest [...]

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten jest wariantem nietolerancji pokarmowej i charakteryzuje się objawami jelitowymi i pozajelitowymi występującymi po spożyciu produktów zawierających gluten [...]

Objawy i choroby neurologiczne w zaburzeniach związanych z glutenem

Ataksja glutenozależna (AG) jest najlepiej poznanym i najczęstszym objawem neurologicznym w GRD i odpowiada za >50% objawów neurologicznych w celiakii u [...]

Patomechanizm

Przyczyny zaburzeń neurologicznych w GRD nie są dokładnie ustalone. Zakłada się, że dominującym patomechanizmem jest systemowa odpowiedź autoimmunologiczna w reakcji na [...]

Inne choroby i objawy neurologiczne przypuszczalnie związane z GRD

Częstość występowania i etiologia miopatii w GRD nie zostały jednoznacznie określone. W badaniu przeprowadzonym przez Danielssona i wsp. z udziałem 88 [...]

Podsumowanie

Zakres zaburzeń związanych z glutenem obejmuje zarówno choroby o podłożu autoimmunologicznym, inicjowane przez gluten, jak i inne formy nadwrażliwości na to [...]

Do góry