Temat numeru

Przemijające niedokrwienie mózgu – najnowsze zalecenia

dr hab. n. med. Jacek Staszewski
lek. Aleksander Dębiec

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny,

Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: jstaszewski@wim.mil.pl

  • Wczesne właściwe rozpoznanie przemijającego niedokrwienia mózgu stanowi dla chorego i lekarza szansę skutecznego zapobiegania udarowi mózgu
  • W artykule podsumowano najnowsze zalecenia dotyczące postępowania w tym schorzeniu


Przemijający incydent niedokrwienny mózgu (TIA – transient ischemic attack) jest związany z dysfunkcją mózgu w ograniczonym obszarze wskutek niedokrwienia spowodowanego regionalnym zmniejszeniem przepływu krwi. Rozpoznanie TIA jest ważne, a wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe, ponieważ 20% chorych z udarem niedokrwiennym doświadcza TIA w ciągu godzin lub dni poprzedzających udar.

Definicja

Przemijające niedokrwienie mózgu zostało pierwotnie zdefiniowane jako nagły początek trwających <24 godzin ogniskowych objawów neurologicznych spowodowanych przejściowym spadkiem przepływu krwi skutkującym niedokrwieniem mózgu. Termin miał na celu odróżnienie niedokrwienia niepowodującego trwałego uszkodzenia mózgu od dokonanego zawału mózgu. Ta klasyczna, oparta na czasie trwania i wprowadzona jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku definicja została zmieniona, kiedy zaobserwowano, że nawet u 30-50% chorych z objawami TIA trwającymi krócej niż dobę stwierdza się dokonane ognisko udarowe przy obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MR) oraz że do trwałego uszkodzenia mózgu może dojść nawet wówczas, gdy ogniskowe objawy neurologiczne trwają krócej niż godzinę1. Od 2009 r. obowiązuje definicja tkankowa, określająca TIA jako krótkotrwały (zwykle kilku-kilkunastominutowy), utrzymujący się <24 godzin epizod zaburzeń neurologicznych spowodowany ogniskowym niedokrwieniem mózgu, rdzenia kręgowego lub siatkówki, który nie prowadzi do żadnych zmian morfologicznych w badaniach neuroobrazowych2. Według tej definicji granica czasowa różnicująca dotychczas objawy kliniczne udaru od TIA staje się mniej istotna niż wyniki badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Dlatego American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) dopuszczają również, aby w ciągu pierwszej doby od wystąpienia nagłych objawów ogniskowego uszkodzenia OUN o naczyniowym podłożu i do momentu przeprowadzenia diagnostyki neuroobrazowej alternatywnie stosować termin „ostry incydent mózgowo-naczyniowy” (acute cerebrovascular accident), uwzględniający zarówno wczesne objawy TIA, jak i możliwy ostatecznie dokonany udar mózgu. W przypadku przemijających w ciągu 24 godzin objawów i stwierdzenia odpowiedzialnego świeżego ogniska niedokrwienia w badaniach obrazowych rozpoznaje się zawał mózgu z przemijającymi objawami neurologicznymi3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia i etiologia

Do TIA dochodzi wskutek nagłego, przejściowego obniżenia lub – rzadziej – całkowitego spadku przepływu krwi w określonym łożysku naczyniowym OUN spowodowanego [...]

Epidemiologia

W populacji krajów rozwiniętych zapadalność na TIA ocenia się na 0,37-1,1/1000/rok i jest ona zależna od wieku. W badaniu Cardiovascular Health [...]

Objawy kliniczne

Obraz kliniczny TIA, z wyłączeniem czasu trwania, jest podobny do obrazu udaru mózgu. Objawy uzależnione są od średnicy zamkniętego naczynia i [...]

Postępowanie diagnostyczne

Przemijające niedokrwienie mózgu może trwać tylko kilka minut, a objawy często ustępują, zanim chory zostanie zbadany przez lekarza. Jedynie ok. 7% [...]

Diagnostyka różnicowa

Typowe TIA charakteryzują się przejściowymi ogniskowymi objawami neurologicznymi, zwykle związanymi z jednym obszarem naczyniowym mózgu. Sporadycznie takie objawy mogą jednak być [...]

Rozpoznanie

Rozpoznanie TIA ustala się na podstawie typowych objawów klinicznych przy braku obecności dokonanego ogniska udarowego lub innych zmian ogniskowych w dostępnej [...]

Rokowanie

Na podstawie 3-miesięcznej obserwacji 1707 chorych po TIA stwierdzono wystąpienie udaru niedokrwiennego u 10,5% (u ok. połowy w ciągu pierwszych 48 [...]

Leczenie

Chorym z objawami TIA należy niezwłocznie udzielić pomocy medycznej. W badaniu EXPRESS udowodniono, że wczesna diagnostyka i leczenie zmniejszają o 80% [...]

Podsumowanie

Przemijające niedokrwienie mózgu jest ostrym stanem neurologicznym, wymagającym niezwłocznej pomocy medycznej. Mimo krótkiego czasu trwania nie jest łagodnym zespołem chorobowym, ale [...]

Do góry