Zespół mitochondrialnej encefalomiopatii z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

Katedra i Klinika Neurologii,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: marta.waliszewska@gmail.com

  • Obraz kliniczny zespołu mitochondrialnej encefalomiopatii z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi (MELAS) jest niejednorodny, charakteryzuje się dużą zmiennością międzyosobniczą, a trudności diagnostyczne często opóźniają właściwe rozpoznanie
  • W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat zespołu MELAS na podstawie aktualnego piśmiennictwa


Zespół mitochondrialnej encefalomiopatii z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi (MELAS – mitochondrial encephalomyopathy lactic acidosis and stroke-like episodes) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą związaną z punktową mutacją w mitochondrialnym DNA (mtDNA)1,2. Jest to jedna z najczęstszych chorób mitochondrialnych, której dziedziczenie odbywa się w linii matczynej. Oznacza to, że jedynie kobiety przekazują zmutowany gen wszystkim swoim dzieciom, ale objawy choroby mogą rozwinąć się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Żadne z dzieci chorego syna nie odziedziczy mutacji3,4. Najczęstsza mutacja, stwierdzana u ok. 80% chorych, dotyczy genu MT-TL1 kodującego tRNA dla leucyny: A3243G. W ostatnich latach zidentyfikowano inne mutacje mtDNA związane z zespołem MELAS: T3271C, A3252G, T3291C, G3959A, T10158C2. Sklasyfikowano ponadto kilkanaście innych genów mogących mieć związek z występowaniem tej choroby: MT-ND5, MT-TC, MT-TQ, MT-CO1, MT-CO2, MT-ND1, MT-ND3, MT-CYB5.

Mitochondria są unikalnymi składowymi wszystkich komórek jądrzastych i głównym miejscem produkcji energii chemicznej, biorą jednak także udział w wielu kluczowych przemianach biochemicznych6. Mutacje mtDNA prowadzą do upośledzania translacji mitochondrialnej i nieprawidłowej syntezy białkowych podjednostek łańcucha oddechowego, najczęściej kompleksu I (reduktazy NADH), rzadziej IV (oksydazy cytochromu C), czego skutkami są: stres oksydacyjny, niewydajna fosforylacja i niedobór trójfosforanu adenozyny (ATP)6,7. W wyniku tych procesów pojawiają się niedobory energii w narządach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak układ nerwowy i mięśnie2,3. Niedobór energii może również stymulować proliferację mitochondriów w mięśniach gładkich i komórkach śródbłonka małych naczyń krwionośnych, prowadząc do rozwoju angiopatii mitochondrialnej i upośledzenia perfuzji krwi w mikrokrążeniu różnych narządów1.

Częstość występowania zespołu MELAS szacuje się na 60:100 0008. Mniej niż 10% pacjentów z genetycznie potwierdzonym zespołem MELAS jest zdiagnozowanych przed 1 rokiem życia, 60-80% – w wieku 15 lat. W piśmiennictwie pojawiają się rzadkie opisy pac...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Doniesienie na temat pierwszego przypadku pacjenta z objawami zespołu nazywanego obecnie MELAS opublikowano w 1975 r., ale dopiero w 1984 zespół [...]

Diagnostyka zespołu MELAS

Rozpoznanie opiera się na charakterystycznym obrazie klinicznym potwierdzonym w badaniu genetycznym. Nie ma obecnie ujednoliconego standardu diagnostycznego dla zespołu MELAS. Aktualne [...]

Diagnostyka różnicowa zespołu MELAS

W diagnostyce różnicowej zespołu MELAS należy uwzględnić choroby, które mogą powodować wystąpienie podobnych objawów klinicznych, w tym inne choroby mitochondrialne i [...]

Leczenie

Nie opracowano dotychczas skutecznego leczenia przyczynowego zespołu MELAS. Terapia genowa jest nadal w fazie badań i najprawdopodobniej jest to najbardziej obiecujący [...]

Podsumowanie

Zespół MELAS jest genetycznie uwarunkowaną chorobą związaną z punktową mutacją w mtDNA dziedziczoną w linii matczynej. Niejednorodny obraz kliniczny i znaczna [...]
Do góry